GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         27. septembar 2011.

Otvaranje izložbe
ZORANA PAVLOVIĆA (1932-2006)

Enformel Zorana Pavlovića
Slike

utorak, 27. septembar 2011. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 12. oktobra 2011.

U Galeriji 212 biće predstavljene slike iz šezdesetih godina, kada Zoran Pavlović podstaknut pojavom enformela u svetu, koristeći mogućnosti tog pravca i kombinujući ih sa odnegovanom likovnošću, gradi svoj likovni izraz u neprestanom dijalogu sa sobom.

ENFORMEL, NI STIL NI PRAVAC
“…Govoreći o apstraktnom slikarstvu Hartung je rekao da ono nije ni stil ni pravac, nego sasvim nov ljudski jezik. Parafrazirana, ova misao bi se mogla koristiti da se okarakterišu brojne pojave današnjeg slikarstva koje su još uvek nedovoljno precizno formulisane od strane teorije, tako da se one podvedu pod jedan pojam koji bi im u svakom slučaju bio zajednički, ma koliko one ispoljavale međusobne oprečnosti. Ta parafraza bi glasila: enformel nije ni stil ni pravac, to je
određeno stanje slike, i još više od toga, to je jedan način stvaranja, ako je reč sistem stvaranja i suviše krupna.
…Negira se svaka izgrađena i unapred pripremljena likovna forma, svaki racionalno komponovan oblik i svesna usklađenost neke celine. Odstranjuje se fokus slike ili se svodi na rudimentaran stepen. Zanemaruje se stepen negovanja odnosa. Ovo stanje slike podrazumeva odlučno opiranje svakom tradicionalnom vođenju slike, gde jedan oblik uslovljava drugi ili gde dva oblika ističu treći. Ako je klasično apstraktno slikarstvo odbacilo predmet kao medijum u sprovođenju jedne estetičke umetničke namere da bi se intenzivirala sredstva slikarstva, ali zato  zadržalo u ekspoziciji duh razložnosti i čitljivost plastične misli, onda se može reći da je enformel ukinuo još jednog posrednika više, te slika sada ne samo da ne sugerira neki predmet, opisuje neku radnju, već ne mora da izlaže ni sklop apstraktnih oblika u nekom određenom poretku. Emocije umetnika su tu do krajnosti ogoljene...”

                                iz kataloga
                                Zoran Pavlović (iz knjige Umetnost tumačenja umetnosti)

Zoran Pavlović (1932, Skoplje – 2006, Beograd) diplomirao je 1959.
istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirao 1961.
Od 1980. do 1987. redovni je profesor istorije umetnosti, a od 1987. do 1997. slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bio je dekan  na Fakultetu likovnih umetnosti i prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na Akademiji BK osnovao je Katedru za slikarstvo 2000, na kojoj je predavao do 2006. Bio je član redakcije revije Danas i jedan od osnivača i zamenik glavnog urednika časopisa Umetnost. 
Član ULUS-a, ULUPUDS-a i Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA), čiji je bio predsednik tokom jednog mandata.
Od 1958. izlagao samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu.
Dela realizovana u javnim prostorima: Vitraž Eroika, Muzej Vojvodine, Novi Sad; Mozaik Orfej peva suncu, Prvi maj, Pirot; Vitraž, AIK Banka, Beograd; ...
Dobitnik je brojnih nagrada među kojima su: Nagrada kritike na Oktobarskom salonu 1962, Prva nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara 1978, Oktobarska nagrada za slikarstvo grada Beograda 1981, Nagrada ULUS-a na Jesenjoj izložbi 2003.
Pored slikarstva bavio se likovnom kritikom i esejistikom.
Neke od objavljenih knjiga: Svet boje, 1978; Prostori oblika i boje, 1997.
Za nacionalnu televiziju snimio je dve serije edukativnih emisija pod nazivom Čovek se uči dok je živ i Rečnik slikarstva.

ZORAN PAVLOVIĆ (1932-2006)

Informel of Zoran Pavlović
Paintings

Opening ceremony:
Tuesday, 27
September 2011 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 12 October 2011

The Gallery 212  will present  paintings from the sixties, when Zoran Pavlović inspired by appearance of informel in the world, using the possibilities of informel and combining them with cultivated visual approach, builds his own artistic expression in constant dialogue with himself.

INFORMEL, NEITHER STYLE NOR MOVEMENT
“…Talking about abstract painting Hartung said that it is not style or direction, but an entirely new human language. Paraphrased, this thought could be used to characterize numerous phenomena of today's painting, that are still not well formulated by the theory, so they can be subsumed under the one term, which would be common in any case , no matter how they manifested their mutual opposition. This paraphrase would be: informel is not style or movement, it is a certain state of painting, and more than that, it's one way to create, if a word system of creating is too large. 
...It denies any built and in advance prepared art form, each rationally composed shape and conscious harmony of an entirety. Removes the focus of painting or reduce it to a rudimentary degree. It neglects cherishing of the set of relations. This state of painting, implies a strong resistance to any traditional guidance for the painting, where one form causes another or   where two forms emphasize the third. If the classic abstract painting rejected an object as a medium of the implementation of an artistic or aesthetic purposes, to intensified resources of painting but kept the spirit of reasonableness exposure and readability of the plastic minds, then we can say that informel cancels even one more intermediary, and the painting now not only does not suggest an object, describes an action, but need not exhibit any set of abstract shapes in a certain order. Emotions of artists are supremely bared…” 

                             from the catalog
                             Zoran Pavlović
(from the book The Art of interpreting art)

Zoran Pavlović (1932, Skopje – 2006, Belgrade) graduated in 1959 the art history at the Faculty of Philosophy in Belgrade and painting at the Academy of Fine Arts in Belgrade, where he received his MA degree in 1961.
From 1980 to 1987 he was a professor of art history, and since 1987 until 1997 a professor of painting at the Faculty of Fine Arts in Belgrade. He was the Dean of the Faculty of Fine Arts in Belgrade and the Provost of the University of Arts in Belgrade. At the BK Academy he established Department of Painting in 2000, where he lectured until 2006. He was a member of the redaction of review Danas and one of the founder and deputy editor of magazine Umetnost. 
He was a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), ULUPUDS (Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia) and AICA (International Association of Art Critics), where he was a president during one mandate.
Since 1958 he has exhibited solo and in group at home and abroad.

Art works realized in public space: Stained glass Eroika (Eroika), the Museum of Vojvodina, Novi Sad; Mosaic Orfej peva suncu (Orpheus sings to the sun), Prvi maj, Pirot, Stained glass, AIK Bank, Belgrade;…
He is recipient of numerous awards, including The Award of Critique at October Salon 1962, The First Award at the exhibition Belgrade – inspiration of painters 1978, October Award for Painting of the City of Belgrade 1981, Award of the ULUS at the Autumn exhibition 2003.
Besides painting, he also was writing art criticism and essays.

Some of published books: The world of color 1978; The scopes of forms and color, 1997.
For the national television he recorded two series of educational programs: Man learns while he is alive and Vocabulary of painting.

-----------------------------------------------

24. maj 2011.

Otvaranje izložbe
MILANA BLANUŠE
Crteži i skulpture

utorak, 24. maj 2011. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 8. juna 2011.

U Galeriji 212 biće predstavljeni crteži i skulpture Milana Blanuše iz različitih ciklusa koji do sada nisu izlagani.

„...Posebnost njegovog figuralnog dela zasniva  se na pronađenom tipološkom obrascu lika ljudske figure, čiji se status oblikovnosti povezuje sa nemačkim ekspresionizmom prvih decenija dvadesetog veka.
Sceničnost prizora Blanušine figuralike sugeriše aktivitet predstavljenih likova, koji su uvek zatečeni u nekom pokretu. To je jedan od filosofema Blanušine poetike, u kojoj se otkriva autentičan stav sugestivne dejstvenosti njegove figuralne forme, poistovećene sa operativnim mogućnostima njenog kreativnog izvođenja. Dopisivanje određenih reči na njegovim delima, nije u funkciji proglašavanja, nego dopuna pokazivanja i dokazivanja onoga šta njegova figuralna forma može.  Crtačka kultura Milana Blanuše prevedena je u slikarsku, gde crtež ostaje „kičma“ slike. Ona je nastala na postulatima klasičnog umetničkog obrazovanja, koje ishodi modernitetom izvanrednog dostignuća u sažimanju figuralne forme kojom se manifestuje briljantnost njenog izraza...“  

                                                                                             Kosta Bogdanović  
                                                                                             iz kataloga

Milan Blanuša je rođen 1943. u Jagodini. Diplomirao je na Akademiji  likovnih umetnosti u Beogradu 1967, odsek slikarstva, u klasi profesorke Ljubice Sokić. Postdiplomske studije završio na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti u Braunšvajgu 1971. Specijalizirao grafiku na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti u Frankfurtu na Majni 1978. Član je ULUS-a od 1973.
Bio je redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Od 1968. izlaže samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su I nagrada za crtež na I jugoslovenskoj izložbi crteža
Svet u kome živimo 1972, Nagrada Oktobarskog salona za slikarstvo 1978, Zlatna paleta ULUS-a 1992, Politikina nagrada 2000, Veliki pečat Grafičkog kolektiva Beograd 2001, Nagrada Sava Šumanović 2005. 


MILAN BLANUŠA

Drawings and sculptures

Opening ceremony:
Tuesday, 24
May 2011 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 8 June 2011

Gallery 212 will present drawings and sculptures by Milan Blanuša, from different cycles that have not been exhibited.

 “…The peculiarity of his figural work is based on identified typological template of a human face, whose form is connected with German expressionism at the beginning of the twentieth century.
The scenery of Blanuša`s figuralika suggests activity of presented characters, who are always caught in a certain movement. This is one of the philosophemes of Blanuša`s poetic, in which authentic attitude of suggestive figural form influence is revealed, as well as being identified with operative possibilities of its creative performance. Adding certain words in his works is not in a function of declaration, but rather shows and proves what his figurative form can do. The drawing culture of Milan Blanuša is transformed into painting, where the drawing remains the “spine” of the painting. This culture appeared on the postulates of classic artistic education that results with modernity of outstanding achievement in merging figural forms, which is manifested the brilliance of its expression…”            

                                                                                               Kosta Bogdanović
                                                                                                from the catalog

Milan Blanuša was born in 1943 in Jagodina. Graduated at the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1967, Department of painting, class of Professor Ljubica Sokić. Postgraduate studies completed at the Braunschweig University of Art (Staatliche Hochschule fur Bildende Kunste in Braunschweig) in 1971. Specialized the graphic at the College of Fine Arts in Frankfurt am Main (Staatliche Hochschule fur Bildende Kunste in Frankfurt am Main) in 1978. He is a member of Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) since 1973.
He was Full Professor at the Faculty of Fine Arts at Cetinje and Academy of Arts in Novi Sad.
He has exhibited solo and group at home and abroad since 1968.
He is recipient of numerous awards, including First award for drawing at the First Yugoslav exhibition of drawings The World We Live In 1972, Award for painting of October salon 1978, the Golden Palette (Zlatna paleta) of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) 1992, the Politika Award (Politikina nagrada) 2000, the Big Seal of the Association of Graphic Artists 2001, the Sava Šumanović Award 2005.

-------------------------------------------------

22. februar 2011.         

Otvaranje izložbe
KOSTE BOGDANOVIĆA
Skulpture i slike

utorak, 22. februar 2011. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 10.marta 2011.

U Galeriji 212 biće predstavljeni reljefi u drvetu i slike Koste Bogdanovića, umetnika, teoretičara vizuelne kulture i profesora, koji svojim celokupnim delovanjem predstavlja jedinstvenu pojavu na savremenoj umetničkoj sceni.

“Lepo i uzvišeno, u umetničkom i teorijskom radu Koste Bogdanovića, kao osnovne estetske i duhovne kategorije, su cilj i glavni predmet interesovanja. Inspirisan Istokom, Vizantijom, islamskom i japanskom umetnošću, teži otkrivanju lepote i uzvišenosti nasuprot banalnom, tišine kao duhovne svečanosti umesto agresivnog i nametljivog i duhovnosti lišene ideologije.“

                                                                                             Tatjana Todorović  
                                                                                             iz kataloga

Kosta Bogdanović je rođen 1930. u Osijeku kod Sarajeva. Vajarstvo je učio u ateljeu Sretena Stojanovića u Beogradu od 1958. do 1961. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1962.
Radio je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu od 1967. do 1994. kao kustos, muzejski savetnik i direktor (1985-87). Osnovao Centar za vizuelnu kulturu i informacije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu  1974.
Ustanovio je predmet Vizuelna kultura, koji prvi put uvodi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1982. Postavio je i temelje predmeta Teorija vizuelne kulture, koji je prvi put uveden na postdiplomskim studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu 1992.
Bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Akademiji umjetnosti u Banja Luci,  na postdiplomskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na postdiplomskim studijama na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i na doktorskim studijama pri Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Član je Međunarodnog udruženja umetničkih kritičara (AICA), ULUS-a i ULUPUDS-a.
Izlagao na preko
četrdeset samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, u Beogradu, Gracu, Beču, Nišu, Ljubljani, Zenici, Sarajevu, Novom Sadu, Šapcu, Baru, Nikšiću, Apatinu, Pančevu, Kraljevu, Kruševcu, Olbaniju (SAD). Skulpture realizovane u slobodnom prostoru: Jalovik, Split, Zenica, Kikinda, Apatin, Pančevo, Beograd, ...
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su Zlatni beočug 1974, Politikina nagrada 1993, Nagrada  za životno delo ULUPUDS-a 1998, Nagrada Grada Beograda za likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelne i proširene medije 2010.
Autor je više od deset knjiga iz oblasti vizuelne kulture, istorije i teorije umetnosti.


KOSTA BOGDANOVIĆ
Sculptures and paintings

Opening ceremony:
Tuesday, 22
February 2011 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 10 March 2011

Gallery 212 will present reliefs in wood and paintings by Kosta Bogdanović, artist, theorist of visual culture and professor, who, with his entire practice,  represents a unique figure in the contemporary art scene.

“Beautiful and sublime, in the artistic and theoretical work of Kosta Bogdanović, as the basic aesthetic and spiritual categories, are the goal and the main subject of interest. Inspired by East, Byzantium, Islamic and Japanese art, try to discover the beauty and the sublime as opposed to the banal, silence as a spiritual ceremony instead of aggressive and intrusive and spirituality devoid of ideology.”

                                                                                               Tatjana Todorović
                                                                                                from the catalog

Kosta Bogdanović was born in 1930 in Osijek near Sarajevo. Studied sculpture at the atelier of Sreten Stojanović in Belgrade, 1958-1961. Graduated the art history at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1962.
He worked in the Museum of Contemporary Art in Belgrade (1967-1994) as curator, museum advisor and director (1985-87), where he established the Center for Visual Culture and Information in 1974.
Also he established the subject Visual Culture, first introduced at the Academy of FineArts in Sarajevo in 1982 and the subject Theory of Visual Culture at the Academy of Arts in Novi Sad in 1992.
He was professor at the Academy
of Fine Arts in Sarajevo, Academy of Arts in Banja Luka, for Master degree at Academy of Arts in Novi Sad, Faculty of Architecture in Belgrade and at the PhD studies at Rectorate at the University of Arts in Belgrade.
He is a member of the International Association of Art Critics (AICA), ULUS and ULUPUDS.
He had more than 40 solo exhibitions at home and abroad: Belgrade, Graz, Vienna, Niš, Ljubljana, Zenica, Sarajevo, Novi Sad, Šabac, Bar, Nikšić, Apatin, Pančevo, Kraljevo, Kruševac, Albany (USA). Sculptures realized in public space: Jalovik, Split, Zenica, Kikinda, Apatin, Pančevo, Beograd, ...
He is recipient of numerous awards, including Golden Ring (Zlatni beočug) in 1974, Politika Award (Politikina nagrada) in 1993, Award for Lifetime Achievement of ULUPUDS in 1998, Award of the City of Belgrade for the fine and applied art, visual and mixed media in 2010.
He is the author of more than 10 books from the fields of visual culture, history and theory of art.

---------------------------------------------

      
                           Geneza II, 1964.
                        kombinovana tehnika
                                181x160

     
                           Bez naziva, 1962.
                         kombinovana tehnika
                                   42x78

     
                        Bez naziva, 1962.
                      kombinovana tehnika
                                 36x51


         
                        Bez naziva, 1993.
                      kombinovana tehnika
                               100x70

         
                         Bez naziva, 1995.
                      kombinovana tehnika
                               100x70

   
                                  Figura, 1996.
                                     terakota
                                       46x37         
                           Grb, 2008/2009.
                         bojeni refelj (šljiva)
                                21x17x11

         
           Kandelabr (iz serije Svetiljke), 2008.
                      bojeni reljef (hrast)
                              35x8x7

          
                       Pogled odozgo, 2009.
                        bojeni reljef (kruška)
                                57x28x8