GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         09. septembar 2013.

Otvaranje izložbe
ZORANA GREBENAROVIĆA

Anima mia

ponedeljak, 09. septembar 2013. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 24. septembra 2013.

U Galeriji 212 biće predstavljeni novi radovi slikara Zorana Grebenarovića. Izložba pod nazivom Anima mia sadrži dvanaest slika, ulja na panelu i osamnaest crteža nastalih 2013.godine.

“… „MATERIJA JE BOJA“ - rekao je neki velikan (Matis Deni)?
U skladu sa tim monolitnost i čistota Grebenarovićeve materije, prevažu u zračenju i dejstvu nad bojom koju upotrebljava. Boja, dakle, deluje kakvoćom, a ne prevashodno zavodljivom osnovnom osobinom svetlosnog treperenja. U toj slonovači, ebonovini, fajansu, naslućujemo, po zvuku materije, a ne po njenoj strukturi, da je sjedinjeno mnoštvo boja i njihovih nijansi. Prepoznajemo, da je data boja, boja bojā, njihov zajednički imenitelj, saliveni zvuk njihovih osobenosti i samosvojnosti. Različite površine spaja arabeska koje nema, a koja bi, da postoji, odvajala dve čiste plohe, dva integrala boja. Elementarnosti materije - boje, doprinosi veština da se ne uočava da je nanošena na podlogu već da je i podloga „parče“ slike, samoniklo, celo, kao odlomljeno od nečega. To poimanje da su jedno i boja i ono od čega se sastoji, jedinstvena je odlika Zoranovog slikarstva.

Iako postoji samo prvi plan, slikom se širi prostor i oseća pokret. Šta to dočarava perspektivu u takvoj jednoobraznoj geometriji? Na krilima smelosti likovnog predloška oko čijeg značenja kružimo, perspektivu dočaravamo BRZINOM BOJE i RITMIČNOŠĆU OBLIKA. Prvim bi, slikarevim terminom, mogla da se objasni pukotina koja sugerira prostor, iako su jedna pored druge, jednolike, čiste boje. Skriven odnos, zakrivljenih, zaobljenih i u oštricu svedenih oblika, njihova uzajamnost i ritmičnost, ostvaruju utisak stalnog kretanja.
Ikona i komandni pult svemirske letelice.
Plošnost i pokret.
Freska i antropomorfni znak.
Vreme i prostor...

Budućnost je bila, a prošlost će biti ...“                                                                                                                                                               iz kataloga                                                                                                            Nikola Mirkov
Zoran Grebenarović je rođen 1952. u Leskovcu.

Diplomirao je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, 1981.

Učestvovao je na preko 150 izložbi u zemlji i inostranstvu.

Po povratku iz Njujorka 1986. počinje da se bavi živopisanjem hramova i ikonografijom.

Član je ULUS-a od 1982.

Član je Srpskog likovnog udruženja Lada od 2012.

Živi i radi u Beogradu, na Zvezdari.

Samostalne izložbe:
1981. Galerija Diplomatskog kluba ambasade SAD, Beograd
1983. Galerija Doma omladine Beograd (slike)

1988. Collegium artisticum, Sarajevo (kolaži)

1989. Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd (slike i crteži)

1993. Galerija Jazzbina, Beograd (slike)

1994. Galerija Sebastijan-art, Beograd (slike)

1999. Galerija ULUS-a, Beograd (slike)

2000. Salon 77, Galerija savremene likovne umetnosti, Niš (slike)

2007. Galerija RTS-a, Beograd (slike)

2011. Likovni salon Doma kulture, Čačak (kolaži i crteži)

          Dom Centra kulture Masuka, Velika Plana (crteži)

2012. Galerija ULUS-a, Beograd (slike)

2013. Galerija 212, Beograd (slike i crteži)

ZORAN GREBENAROVIĆ

Anima mia

Opening ceremony:
Monday, 09 September
2013 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 24 September 2013

The Gallery 212 will present new art works of the painter Zoran Grebenarović. The exhibition named Anima mia contains twelve paintings, oils on panel and eighteen drawings created in 2013.

... “MATTER IS COLOR” - said someone great once (Matis Deni)?
In accordance with this motto, the monolithic quality and purity of Grebenarović’s matter take precedence in their emanation and effect over the colors he uses. Thus color acts through its quality, and not necessarily through its seductive, basic trait as a shimmering of light. In this ebony, ivory, faience, we discern, in the sound of the matter, and not in its structure, that the plurality of colors and their shades had been brought together. We recognize that the given color, the color of colors, is their common denominator, the harmonized sound of their special and particular qualities. Different surfaces are intertwined with an arabesque which isn’t there, and which would, had it existed, separate two clean surfaces, two integrals of color. The elemental quality of matter - color is emphasized by the skill not to notice that it was placed on a surface, but to see the surface itself as an “element” of the painting, self-created, complete, as if broken off of something. This concept, that color and what it’s made of are one, is a unique quality of Zoran’s art.

Even though there is nothing but the foreground, space emanates through the painting, and there is a constant sense of motion. What is it that conjures up perspective in such a uniform geometry? On the wings of valor of the artistic expression we are trying to define, we convey perspective through THE SPEED OF COLOR and THE RHYTHM OF SHAPE. The first term the artist uses could explain the rift which suggests space, even though unique, pure colors are placed one next to another. The hidden link between the curved, rounded shapes reduced to a blade, their mutual associations and rhythmic qualities, creates an impression of constant movement. 
Icon and the instrument panel of a spacecraft.

Flatness and motion.

Fresco and an anthropomorphic sign.

Time and space…

The future was, and the past will be…”
                                                                                                                                                           from the catalog                                                                                                     Nikola Mirkov

Zoran Grebenarović was born in 1952 in Leskovac.
He graduated from the Faculty of the Fine Arts in Belgrade in 1981.
Upon his return from New York in 1986, he started his work on fresco painting of Serbian Orthodox Churches and iconography.

He has participate
in over 150 group exhibitions at home and abroad.
He is a member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) from 1982.

He is a member of Serbian Art Association Lada from 2012.  

He lives and works in Belgrade in Zvezdara.

Solo exhibitions:
1981. Gallery of the Diplomatic Club of the US Embassy, Belgrade

1983. Gallery of the Cultural Center Dom omladine Belgrade (paintings)

1988. Collegium artisticum, Sarajevo (collages)

1989. Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade (paintings and                     drawings)

1993. Gallery Jazzbina, Belgrade (paintings)

1994. Gallery Sebastijan-art, Belgrade (paintings)

1999. Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade                   (paintings)

2000. Salon 77, Gallery of Contemporary Art, Niš (paintings)

2007. Gallery of the RTS, Belgrade (paintings)

2011. Art Salon of the Cultural Center, Čačak (collages and drawings)

          The Cultural Center Masuka, Velika Plana (drawings)

2012. Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade                   (paintings)

2013. Gallery 212, Belgrade (paintings and drawings)

------------------------------------------

28. maj 2013.

Otvaranje izložbe
JELENE KRŠIĆ

Glasovi

utorak, 28. maj 2013. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 12. juna 2013.

U Galeriji 212 biće predstavljene nove skulpture i slike umetnice Jelene Kršić.

“... Slike i skulpture na ovoj izložbi Jelene Kršić zapravo su jedinstvena – antiharmonijska celina formi i slika, i mogućih interpretativnih reči. Da tek nakratko pogledamo latentnu ideju ovog teksta o mogućnostima osvajanja prostora i zauzimanja površine u radovima ove autorke. Izložene skulpture u bronzi i slike nalik crtežima u akriliku Jelene Kršić, mogu pokrenuti pitanje koje se u samom umetničkom postupku, ali i u kritici i teoriji, učestalo postavlja a odnosi se na izgled i značenje novog predmeta umetnosti.
     Simbolički govoreći, pojam prostornih i površinskih aktivnosti u slučaju njenih skulptura i slika ima dvostruko značenje. S jedne strane, ovi radovi polaze od prirodnog oblika – ljudskog tela, i uprkos svim promenama formi, stilskim miksevima i preklapanjima estetika tokom rada na njima svojstvenih ovom vremenu (novi modernizam) oni zadržavaju obilje vrednosti prepoznavanja autorskog rukopisa. Njen kreativni proces odvija se grubim modelovanjem prstima do osušenih, deformisanih, predimenzionisanih antropomorfnih formi koje preteći prodiru u prostor ometajući kretanje gledalaca. U crtežima, ona pribegava slikarskom postupku popunjavanja površine pastelnim spektrom (sa partijama nedefinisanih sadržaja) koji privlači i zadržava pogled.“

                                                                                                iz kataloga
                                                                                               Jovan Despotović

Jelena Kršić je rođena 1968. u Mariboru, Slovenija.
Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1993, odsek vajarstva, u klasi profesora Nikole Koke Jankovića. Član je ULUS-a od 1995.
Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Beograd, Bela Crkva, Apatin, Budva, Petrovac, Tivat, Milano...
Autorka je romana Veliko spremanje, 2012.
Živi i radi u Beogradu.

JELENA KRŠIĆ

Voices

Opening ceremony:
Tuesday, 28 May
2013 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 12 June 2013

The Gallery 212 will present new sculptures and paintings of the artist Jelena Kršić. 

„ ... Paintings and sculptures in this exhibition by Jelena Kršić are actually a unique – anti-harmonic wholeness of forms and images, and possible interpretative words. Let us have a brief look at a latent idea of this text about the possibilities of conquering the space and occupation of the surface in the works of this author. Exhibited sculptures in bronze and paintings like drawings in acrylic by Jelena Kršić may initiate a question that frequently occurs in the artistic method, as well as in the criticism and theory, and refers to the appearance and meaning of the new object of art.
      Symbolically speaking, the notion of spatial and surface activities considering her sculptures and paintings has double meaning. One the one hand, these works are based on the natural form –the human body, and despite all the changes in form, style mixes and overlaps of esthetics while working on them typical for this time  (new modernism) the works retain the richness of value of  recognizing the author’s signature. Her creative process is performed using rough finger-modeling to dried, distorted, oversized anthropomorphic forms that penetrate the space threateningly, hindering the movement of spectators. As for the drawings, she resorts to the painting method of filling the surface with pastel spectrum (with parts of undefined content) which attracts and also keeps the attention.“

                                                                                               from the catalog

                                                                                               
Jovan Despotović
Jelena Kršić was born in 1968 in Maribor, Slovenia. 
She graduated from the Faculty of the Fine Arts in Belgrade in 1993, Department of Sculpture, in class of Professor Nikola Koka Janković. She is member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) from 1995.
She has exhibited solo and group at home and abroad: Belgrade, Bela Crkva, Apatin, Budva, Petrovac, Tivat, Milan...
She is the author of the novel Great cleaning, 2012.
She lives and works in Belgrade.

-----------------------------------------

 
        
                 Početak novog kraja, 2013.
                          ulje na panelu                                                           98x112x5

    
          Noli tangere circulos meos, 2012-2013.
                           ulje na panelu
                            134x106x5

  
                           Tri puta tri, 2013.
                              ulje na panelu
                                 71x112x5        
                        Čudesni krug, 2012.
                 kombinovana tehnika na platnu                                             110x120
                        

                         Senka nemira, 2013.
                                 bronza
                               70x12x17
   
                 
                      Usmereni glasnik, 2013.
                 kombinovana tehnika na platnu 
                               180x130