GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         02. decembar 2014.

Otvaranje izložbe

SLAVKA KRUNIĆA
Bijenale odmetnica

utorak, 02. decembar 2014. u 19h

Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 16. decembra 2014.

U Galeriji 212 biće predstavljeni najnoviji radovi slikara Slavka Krunića. Izložba obuhvata slike-objekte nastale 2014. godine kojima autor potvrđuje kontinuitet svog dosadašnjeg rada i pravi iskorak u vidu uvođenja novih materijala u dosadašnji stvaralački proces.
Svi sadržajni elementi interpretacije renesansnih portreta i fantastička antropometrija su zadržani, međutim, Krunić podstaknut novim intelektualnim htenjima svoje radove „pakuje“ na nov način uvođenjem drugih materijala i specifično ih postavlja u prostoru  naglašavajući tako satirični kontekst.

Slavko Krunić je rođen 1974. godine u Beogradu.
Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Radomira Reljića 1998. godine. Magistarske studije završio je 2002. godine na istom fakultetu u klasi profesora Anđelke Bojović.

Član je ULUS-a od 2000. godine i ULUPUDS-a od 2011. godine.

Živi i radi u Beogradu i Novom Sadu.

Samostalne izložbe
2014. Galerija 212, Beograd
          Gradska galerija Užice, Užice

         
Galerija Hexalab, Beograd

         
Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad

2013. Moderna galerija Valjevo, Valjevo

         
Galerija ULUS, Beograd

         
Galerija Carre Dore, Monako

2012. Moderna galerija Centra za kulturu Lazarevac, Lazarevac

         
Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu, Novi Sad

         
Layerjeva Hiša, Kranj

2011. Moderna galerija Valjevo, Valjevo

         
Palata Apolonije, Piran

2010. Francuski kulturni centar, Beograd

         
Savremena galerija, Zrenjanin

2009. Christianshavns  Beboerhus, Kopenhagen

         
Vanlose Kulturhus, Kopenhagen

2008. Galerija A, Beograd

       
  Spa galerija, Igalo

         
CHO galerija, Ljubljana

2007. Majstorska radionica, Beograd

2006. Galerija Zadužbine Vuka Karadžića, Beograd

2005. YHD galerija, Ljubljana

         
Kulturni centar, Pivka

2004. Literarni klub Ben Akiba, Beograd

2003. Galerija Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beograd   

2002. Stari pozorišni depo, Zemun  (Magistarska izložba)

         
Galerija Pesak, Beograd

         
Art&Blues galerija, Beograd

2000. Jugoslovenski kulturni centar, Pariz

1999. Galerija Paleta, Kulturni centar Beograda, Beograd

Kolektivne izložbe
Učestvovao na preko sedamdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu:

Beograd, Novi Sad, Valjevo, Subotica, Kovin, Niš, Leskovac, Novi Pazar, Paraćin, Vrbas, Bečej, Gornji Milanovac...

Lisabon, Porto, Beč, Pariz, Madrid, Amsterdam, London, Kopenhagen, Kremona, Padova, Sijena, Kembridž, Koimbra, Salamanka, Benidorm, Budimpešta, Bukurešt, Herceg Novi...

Nagrade
2014. Nagrada Novosadskog sajma knjiga za najbolju ilustraciju prozne knjige
          (Mirjana Ognjanović – Mauzolej)
2013. Gran pri Međunarodnog bijenala likovne umetnosti U svetlosti Milene,                 Galerija
Milene Pavlović Barili, Požarevac

SLAVKO KRUNIĆ
Biennale of Female Renegades

Opening ceremony:
Tuesday, 2 December
2014 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 16 December 2014

The Gallery 212 will present new artworks by painter Slavko Krunić. The exhibition includes paintins-objects that has been created in 2014 that confirms the continuity of his previous work also he makes a real step forward in terms of introducing new materials in the former creative process.
All content elements of interpretation of Renaissance portraits and fantastic anthropometry were retained, however, Krunić fueled by new intellectual aspirations, "packed" his artworks in a new way by introducing other materials and specifically sets them in space emphasizing the satirical context.

Slavko Krunić was born in 1974 in Belgrade.
He graduated from the Faculty of the Fine Arts in Belgrade, in the class of Professor Radomir Reljić in 1998. He completed his master’s degree at the same faculty in the class of Professor Anđelka Bojović in 2002.

He is a member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) since 2000 and Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia (ULUPUDS) since 2011.

He lives and works in Belgrade and Novi Sad. 

Solo exhibitions
2014
  Gallery 212, Belgrade
         
The City Gallery of U
žice, Užice
         
Gallery Hexalab, Belgrade

         
The Cultural Centre of Novi Sad, Novi Sad

2013
 The Modern Gallery Valjevo, Valjevo
         
Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade

         
Gallery Carre Dore, Monaco  

2012
 The Modern Gallery of the Cultural Centre Lazarevac, Lazarevac
         
Gallery of the Serbian Academy of Sciences and Arts Branch in Novi Sad,            Novi
Sad
         
Gallery Layer House, Kranj

2011
 The Modern Gallery Valjevo, Valjevo
         
Apollonius Palace, Piran

2010
 French Cultural Centre, Belgrade
         
Contemporary Gallery, Zrenjanin

2009
 Christianshavns Beboerhus, Copenhagen
         
Vanlose Kulturhus, Copenhagen

2008
 Gallery A, Belgrade
         
Spa Gallery, Igalo

         
CHO Gallery, Ljubljana

2007
 Gallery Workshop, Belgrade  
2006
 Gallery of the Vuk Karadžić Endowment, Belgrade
2005
 YHD Gallery, Ljubljana
         
Cultural Centre  Pivka

2004
 Literary Club Ben Akiba, Belgrade
2003
 Gallery of the Ilija M. Kolarac Endowment, Belgrade
2002
 Old theatre depo, Zemun (Post graduate exhibition)
         
Pesak Gallery, Belgrade

         
Art&Blues Gallery, Belgrade

2000
 Yugoslav Cultural Centre, Paris
1999
 Paleta Gallery, Belgrade Cultural Centre, Belgrade

Group exhibitions
He participated in more than seventy group exhibitions at home and abroad:

Belgrade, Novi Sad, Valjevo, Subotica, Kovin, Niš, Leskovac, Novi Pazar, Paraćin, Vrbas, Bečej, Gornji Milanovac...

Lisbon, Porto, Vienna, Paris, Madrid, Amsterdam, London,
Copenhagen, Cremona, Padua, Siena, Cambridge, Coimbra, Salamanca, Benidorm, Budapest, Bucharest, Herceg Novi...

Awards
2014
 Award for the best illustration of prose book of the Novi Sad Book Fair
         
(Mirjana Ognjanović – The Mausoleum)

2013
 Gran Prix at the International Biennial of Visual Arts In the light of                       Milena, The Milena Pavlović Barili Gallery, Požarevac

-----------------------------------------

10. jun 2014.

Otvaranje izložbe

ZDRAVKA JOKSIMOVIĆA
Skulpture

utorak, 10. jun 2014. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 24. juna 2014.

U Galeriji 212 biće predstavljeni novi radovi vajara Zdravka Joksimovića, jednog od najznačajnijih umetnika savremene likovne scene u Srbiji. Izložba će obuhvatiti skulpture nastale u periodu 2013,2014.godine u različitim materijalima, koža, drvo i metal, svojstveno autorovoj preokupaciji kombinovanja na prvi pogled nespojivih materijala u čvrstu likovnu celinu. Autor kroz, kako sam kaže, ličnu, intimnu scenografiju i čistu likovnost a sa finom ironijom tumači okruženje u kome živimo.

Umetnost skulpture sam oduvek poimao i doživljavao kao jedinstven i celovit jezik sa kojim se, ako znate kako, o svemu može ponešto reći. I najsuptilnija osećanja preneti. Najdublja osećanja ne izlaze tako lako na površinu, ako nam je stalo do njih moramo da im pronađemo neki novi oblik koji ih štiti koliko mora i otkriva koliko može. Dok osećanja postoje život pulsira. Zato bavljenje umetnošću može biti lekovito, naročito bavljenje skulpturom, kojе kompletan čulni aparat održava budnim.  
                                                                                            iz kataloga
              
 
                                                                                           Zdravko Joksimović

Zdravko Joksimović je rođen 1960. na Buču, Crna Gora. Diplomske (1986) i poslediplomske studije (1989) završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek za vajarstvo, u klasi profesora Nikole Jankovića. Od 1992. radi kao profesor na Odseku za vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitinik je brojnih nagrada: Nagrada za crtež iz fonda FLU 1982, Nagrada mladih u Ivanjici 1984, Nagrada iz fonda vajara Sretena Stojanovića 1985, Oktobarska nagrada grada Beograda za najbolje radove studenata 1986, Nagrada novoprimljenih članova ULUS-a 1987, Nagrada sekretarijata za kulturu grada Beograda za najbolje ostvarenje u 1992. (za izložbu u Galeriji ULUS), Nagrada bijenala mladih u Vršcu 1993, Prva nagrada za spomenik Isidori Sekulić 2013. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu: Beograd, Pančevo, Apatin, Kikinda, Novi Sad, Vršac, Ljubljana, Zagreb, Podgorica, Cetinje, Lisabon, Pariz, Grac, Budimpešta, Solun, Bratislava, Varšava, Kasteljon, Moskva, Amsterdam  itd. Dela mu se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu: Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Muzej grada Beograda, Muzej Zepter u Beogradu, Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci, Muzej mira u La Vall d'Uixˇ u Španiji. Izveo je niz javnih skulptura u zemlji i inostranstvu. Učesnik je više međunarodnih simpozijuma skulpture.
Živi
i radi u Beogradu.

Samostalne izložbe:
1987. Galerija DOB-a, Beograd
1988. Galerija DOB-a, Beograd
1989. Galerija FLU, Beograd
          Mali likovni salon, Kragujevac
1991. Galerija SKC, Beograd
1992 .Galerija ULUS, Beograd
1993. Sa Mrđanom Bajićem, Galerija Lada, Beograd
          Galerija SKC, Beograd
1995. Galerija 12 +, Beograd
1997. Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd
1998. Galerija ULUS, Beograd
2000. Galerija SULUJ, Beograd
2002. Galerija Zvono, Beograd
2003. Galerija H2O, Barselona
2004. Galerija Zvono, Beograd
2005. Šok galerija, Novi Sad
          Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd
          Galerija Remont, Beograd
          Sa
Aleksandrom Rafajlovićem, Galerija Nadežda Petrović, Čačak
2006. Prodajna galerija Beograd, Beograd
         Galerija Remont, Begrad
2008. Galerija H2O, Barselona

         
Galerija Zona de Artes Visuales, Castellon
          Likovna galerija kulturnog centra Beograda, Beograd
2009. Arte galerija, Beograd

         
Atelje
Otklon, Beograd
         
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

2010. Galerija Centra za kulturu Sopot, Sopot

2011. Galerija 42░, Cetinje

         
Atelje Dado, Cetinje
         
Arte galerija, Beograd
2012.
Galerija ULUS, Beograd
         
Sa Slavkom Živanovićem, Blok galerija, Beograd
         
Galerija FLU, Beograd
2013. Galerija Rima, Kragujevac
2014. Galerija 212, Beograd

ZDRAVKO JOKSIMOVIĆ
Sculptures

Opening ceremony:
Tuesday, 10 June
2014 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 24 June 2014

The Gallery 212 will present new artworks by sculptor Zdravko Joksimović, one of the most important artists of the contemporary art scene in Serbia. The exhibition will include sculptures that has been created in the period 2013, 2014 in a different materials, leather, wood and metal, which is characteristic for the author's preoccupation with the combination at the first sight incompatible materials into a strong artistic whole. Autor interprets the world around us with, as he says, a personal, intimate scenography and pure art but with a fine irony.

“ I always perceived the art of sculpting as a unique language in which you can say something about any topic, if you know how to. You can express the most delicate of feelings. The deepest feelings don’t surface so easily; if we care about them, we have to find a new shape to protect them, as much as it has to, and reveal them, as much as it can. While there are feelings, life pulses. That is why art can heal; especially sculpting, which keeps all of our senses awake.”

                                                                                            from the catalog
                                                                                           Zdravko Joksimović 

Zdravko Joksimović was born in 1960 in Buče, Montenegro. He graduated (1986) and postgraduated (1989) from the Faculty of the Fine Arts in Belgrade, Department of Sculpture, in class of professor Nikola Janković. He has worked as a professor at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Department of Sculpture since 1992.He received many awards: Award of the Faculty of Fine Arts in Belgrade fund (FLU) in 1982, Youth Award in Ivanjica in 1984, Award from the fund of the sculptor Sreten Stojanović in 1985, October Award of the City of Belgrade for the best student’s works in 1986, Award for new members of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) in 1987,  Department of Culture of the City of Belgrade Award for the best achievement in 1992 (for the exhibition at the ULUS Gallery), Award of the Biennial of Young Artists in Vršac in 1993, the First Award for the monument of Isidora Sekulic in 2013. He participated in numerous solo and group exhibitions at home and abroad: Beograd, Pančevo, Apatin, Kikinda, Novi Sad, Vršac, Ljubljana, Zagreb, Podgorica, Cetinje, Lisabon, Pariz, Grac, Budimpešta, Solun, Bratislava, Varšava, Kasteljon, Moskva, Amsterdam etc. His art works are included in the public and private collections at home and abroad: the Museum of Contemporary Art in Belgrade, the Belgrade City Museum, the Zepter Museum, the Museum of Contemporary Art in Banja Luka, the Peace Museum in La Vall d'Uixˇ in Spain. He realized numerous sculptures in public space at home and abroad. He participated in many international sculpture symposium.
He lives and works in Belgrade.

Solo exhibitions:
1987 Gallery of the Belgrade Youth Center, Belgrade 

1988 Gallery of the Belgrade Youth Center, Belgrade 
1989 Gallery of the Faculty of the Fine Arts (FLU), Belgrade
         Small Art Salon, Kragujevac
1991 Gallery of the Student Cultural Centre (SKC), Belgrade
1992 Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade
1993 With Mrđan Bajić, Gallery Lada, Belgrade
         Gallery of the Student Cultural Centre (SKC), Belgrade
1995 Gallery 12 +, Belgrade
1997 Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade

1998 Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade
2000 Gallery of the Association of Fine art Artists of Yugoslavia (SULUJ), Belgrade
2002 Gallery Zvono, Belgrade
2003 Gallery H2O, Barcelona
2004 Gallery Zvono, Belgrade
2005 Šok Gallery, Novi Sad
         Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade
         Gallery Remont, Belgrade
         With Aleksandar Rafajlović, Gallery Nadežda Petrović, Čačak
2006 Art Sales Gallery Belgrade, Belgrade
         Gallery Remont, Belgrade
2008 Gallery H2O, Barcelona

     
   Gallery Zona de Artes Visuales, Castellon
         Art Gallery of the Cultural Centre of Belgrade, Belgrade
2009 Arte Gallery, Belgrade

        
Atelier Otklon, Belgrade

        
Museum of Contemporary Art of Republic Srpska, Banja Luka

2010 Gallery of The Sopot Cultural Centre, Sopot

2011 Gallery 42░, Cetinje

        
Atelier Dado, Cetinje

        
Arte Gallery, Belgrade

2012 Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade

         
With Slavko Živanović, Blok Gallery, Belgrade

   
     Gallery of the Faculty of the Fine Arts (FLU), Belgrade

2013 Rima Gallery, Kragujevac

2014 Gallery 212, Belgrade

--------------------------------------------

18. mart 2014.

Otvaranje izložbe

NAODA ZORIĆA
Slike i crteži

utorak, 18. mart 2014. u 19h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 06. aprila 2014.

U Galeriji 212 biće predstavljeni novi radovi slikara Naoda Zorića. Izložba sadrži dvadesetak radova, slika i crteža, koji su nastali u prethodne dve godine i koji do sada nisu izlagani. Umetnik svojim novim radovima ostaje dosledan svojoj poetici i tematici u kojoj psihologija čoveka zauzima centralno mesto.

“… Sa Naodovih slika osjećate, zapravo, „čujete“ dim savijenih cigareta duvana iz požutjelih nikada dovoljno okrečenih soba, vidite zabrađene starice oko ognjišta, koje uvijek imaju za kim da nose crninu, čujete zvona i praporce, ali dovike, čojkanja i zdravljenja s obližnjih proplanaka. Neopisiv je taj miris Crne Gore, oku dalek i neuhvatljiv, nošen u gorštačkom genu, ovjekovječen u Naodovim slikama nemirom linije iskonskog crteža.       

„A šta reći o slikaru Naodu Zoriću? Crnogorac, cetinjski i beogradski đak, gorštak i Mediteranac. Ekspresionista, ne po izboru, već po moranju...Pokazao je da je crtež najvažniji, ali da boja može sve. Jedan je od onih (rijetkih), za koje se ne pita šta slika i kako slika. Jer, onim što radi on - pokazuje snagu...“ (Đorđe Kadijević)“.                                                                                                        
                                                                                            iz
kataloga
                                                                                          Anastazija Miranović

Naod Zorić je rođen 1968. godine u Đurđevića Tari, Crna Gora.
Diplomirao je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsek slikarstvo, u klasi profesora Dragana Karadžića 1993. godine. Postdiplomske studije završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kod profesora Radomira Reljića 1995. godine. Studijski je boravio u Parizu 2007. godine.
Član je ULUCG od 1994.godine.
Dobitnik je stipendije za talentovane studente.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su I nagrada za crtež na FLU Cetinje 1991. godine, Nagrada za sliku na 25. Hercegnovskom salonu (kao najmlađi učesnik) 1992. godine, I nagrada za sliku na FLU Cetinje 1992. godine, Nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda“ ULUCG 2007. godine.
Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu: Bar, Pljevlja, Budva, Podgorica, Beograd, Novi Sad, Vrbas, Kolašin, Igalo, Kotor, Tivat etc.
Radovi Naoda Zorića se nalaze u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama.
Snimljen je dokumentarni film  „Ozbiljna igra - prozor Naoda Zorića“ 2003. godine u produkciji RTS-a, urednika i reditelja Božidara Kalezića.
Živi i radi u Kolašinu, Crna Gora.


NAOD ZORIĆ

Paintings and drawings

Opening ceremony:
Tuesday, 18 March 2014 at 7 pm
Gallery 212, Vlajkovićeva 25

The exhibition will be opened till 06 April 2014

The Gallery 212 will present new artworks of the painter Naod Zorić. The exhibition contains about twenty artworks, paintings and drawings, that has been created in the past two years and has not been exhibited. In his new art works artist stays consistent to his poetics and themes where psychology of man occupies a central place.

“…From Naod’s images one feels, one actually “hears” the smoke of rolled cigarettes in the rooms of yellowed, never white-washed walls, one sees the old women, wrapped in scarves, sitting around the fireplace, women who always have someone to mourn, one hears  the bells and shouts, greetings and callings from nearby meadows. This scent of Montenegro is indescribable, far and fleeting to the eye, carried on the highland genes and immortalized in Naod’s paintings, in the restless line of primordial drawing.

“What can we say about the artist Naod Zorić? Montenegrin, student from Belgrade and Cetinje, Mediterranean highlander. Expressionist, not by choice but by force… He’s shown us that drawing is very important, but that color can do anything. He is one of those (rare) artists, for whom no one asks what and how he paints. Because, with what he does, he demonstrates strength…” (Đorđe Kadijević)”.                                                                                                                                                                                                from the catalog
                                                                                        Anastazija Miranović


Naod Zorić was born in 1968 in Đurđevića Tara, Montenegro.

He graduated from the Faculty of the Fine Arts in Cetinje, Department of painting, class of professor Dragan Karadzić in 1993. Postgraduate studies completed at the Faculty of the Fine Arts in Belgrade, class of professor Radomir Reljić in 1995. He spent a year in Paris at study tour in 2007.
He is a member of the Association of Fine Artists of Montenegro (ULUCG) from 1994.

He was given a grant for talented students.

He received many awards and among them: The First award for the drawing at The Faculty of Fine Arts in Cetinje in 1991, The award for the painting as the youngest artist on the 25 th Winter exhibition of Herceg Novi in 1992, The award for painting of the Faculty of Fine Arts in Cetinje, The award “Milunović, Stijović, Lubarda“ of the ULUCG in 2007.

He has participate in numerous exhibitions at home and abroad: Bar, Pljevlja, Budva, Podgorica,
Belgrade, Novi Sad, Vrbas, Kolašin, Igalo, Kotor, Tivat etc.
Art works of Naod Zorić are in the museums, galleries and private collections.

A documentary film “Serious game - a window of Naod Zorić“ made in 2003 in production of
Serbian national television (RTS), directed by Božidar Kalezić.
He lives and works in Kolašin, Montenegro.


      
                    Vatrostalna sestra, 2014.
                       ulje na lesonitu/metal
                               41x31x12

             
                Uranijumska zavodnica, 2014.
                        ulje na lesonitu/metal
                                41x31x12

      
         
                    Lečenje umetnošću, 2014.
                                 olovo
                              49x51x3

     

                        Koliko-toliko, 2014.
                              koža, drvo
                              55x64x21

     

                         Dva meseca, 2009.
                                  koža
                              90x107x2

         
                     


                   
                  
                   
                 Portret Crnogorca, 2007.
                         ulje na platnu
                            205x110

  
 
                          Famiija, 2014.
               kombinovana tehnika na papiru
                             114x178
   
             

                         Stari ratnik, 2014.
                            ulje na platnu
                                 80x60