GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         17. novembar 2015.

Otvaranje izložbe

VLADE KOSTOVA
Ulični muzičari

utorak, 17. novembar 2015. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 01. decembra 2015.

U Galeriji 212 biće predstavljeni novi radovi makedonskog umetnika Vlade Kostova. Izložba pod nazivom Ulični muzičari sadrži skulpture nastale od otpadnog materijala u periodu 2014. i 2015. godine. Novi ciklus radova inspirisan je susretom autora sa desetogodišnjom devojčicom Jovanom koja svira violinu u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu.

Najnoviji ciklus radova Ulični muzičari samim nazivom implicitno aludira na svoju sadržajnu preokupaciju. Ova, kao i ranije tematske celine, u fokus stavlja pojedine osobenosti ovog poziva koje su materijalizovane u skulptoralne metalne forme. Dovedeni do nivoa koji razotkriva njihovu suštastvenost, prezentovani eksponati iskazuju egzistencijalnu zapitanost koja od ličnog evoluira do univerzalnog značenja. Snaga skulptoralnih predstava, pored vizuelnosti i energije koja se ispoljava u oblicima, bazira se i na gradivnim elementima. Upotrebom recikliranih predmeta autor insistira na društvenoj odgovornosti savremenog čoveka i njegovom odnosu prema prirodi. U vremenu opšte globalizacije, skretanje pažnje na jedinku kao nukleus društva i okruženje kao neraskidivi deo životnog lanca, skulpturama daje angažovani kontekst.

                                                                                                   iz kataloga
                                                                                                  Olivera Vukotić
Vlado Kostov Vace je rođen 1967. u Skoplju, Makedonija.

Završio je Školu za primenjenu umetnost “Lazar Ličenoski” u Skoplju 1986.

Svoj umetnički pogled formirao je pod uticajem poznatog makedonskog slikara Dimitrija Maneva.

Od 1987. do 1989. boravio je u Londonu gde je radio kao crtač saradnik u studiju za animaciju i karikaturu
Hollywood Road Film Production.
Od 2005. nastaje preokret u njegovom stvaralaštvu. Kostov otkriva svoj originalni izraz, pretočen u suptilnu konstrukciju otpadnih materijala, izražavajući senzibilitet velikog saksofoniste Čarlija Parkera. Sa tom skulpturom učestvuje u multimedijalnom projektu Omaž Čarliju Parkeru.

Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi: Skoplje, Štip, Sofija, Beograd itd.

Živi i radi u Skoplju, Makedonija.
 

VLADO KOSTOV
Street musicians

Opening ceremony:
Tuesday, November 17, 2015 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till December 1, 2015

Gallery 212 will present the latest works by the Macedonian artist Vlado Kostov. The exhibition named Street musicians contains sculptures created from scrap material in 2014 and 2015. The new cycle of works is inspired by the author's meeting a ten-year old girl Jovana who plays the violin in Knez Mihailova Street in Belgrade.

The name of the latest works cycle, Street musicians, implicitly alludes to its consideration with content. Just like the previous themes, this one also focuses on the particular characteristics of this calling, materialized in sculpted metallic forms. Raised to a level which reveals their quintessence, the exhibited works present an existential wondering which evolves from personal to universal meaning. Aside from their visual quality and energy expressed through shapes, the strength of the sculpted representations is also based on their structural elements.  Using recycled objects, the author insists on social responsibility of a modern man and his attitude towards nature. In the time of general globalization, drawing attention to an individual as the nucleus of the society and the surroundings as an integral part of the chain of life, the author gives his sculptures a socially invested context.
 
                                                                                                from
the catalog
                                                                                                Olivera Vukotić
Vlado Kostov Vace was born in 1967 in Skopje, Macedonia.
He graduated from the School for Applied Arts “Lazar Ličenoski” in Skopje in 1986.
He formed his artistic views under the influence of the famous Macedonian painter Dimitrije Manev.
From 1987 to 1989 he lived in London, where he worked as a draftsman collaborator in the studio for animation and cartoon of the Hollywood Road Film Production.
Starting with 2005 his work takes a different turn. Kostov discovers his authentic expression, transformed into a subtle construction of scrap materials, expressing the sensibility of the great saxophone player Charlie Parker. With this sculpture, he participated in the multimedia project Homage to Charlie Parker.
His works were exhibited in several solo and group exhibitions: Skopje, Štip, Sofia, Belgrade etc.
He lives and works in Skopje, Macedonia.

--------------------------------------------

20. oktobar 2015.

Otvaranje izložbe

MILANA STAŠEVIĆA
Isto, sa razlikom

utorak, 20. oktobar 2015. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 03. novembra 2015.

U Galeriji 212 biće predstavljeni najnoviji radovi slikara Milana Staševića. Izložba pod nazivom Isto, sa razlikom sadrži slike nastale 2014. i 2015. godine, na kojima umetnik, posle tačno četiri decenije od završetka studija, objedinjujući svoja dosadašnja iskustva, obrađuje istu temu stavljajući je u različite kontekste gradeći novi savremeni pristup svog promišljanja.

U ovoj fazi Stašević se donekle ograničava na motive iz ruralne sredine, kojim pristupa bez folklorne osnove, ali se i nadovezuje na prethodne cikluse u kojima je stvarao „imaginarne muzeje“ i zadržava fragmentarnost i citatnost, postmodernističke osobine koje su ga ranije odlikovale. Mogu se primetiti reference na Pikasa i Miroa, ali i na tipične postupke naivne umetnosti. Predstavom seoske kuće, konstantom ovih radova, počinje Staševićevo traganje za izgubljenim vremenom.                                                                                                                                               iz kataloga
                                                                                           Natalija Cerović                                                                                                                        
Milan Stašević je rođen 1946. u Vojvoda Stepi, Srbija.

Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1975. u klasi profesora Zorana Petrovića. Postdiplomske studije slikarstva završio je na istom fakultetu 1977. u klasi profesora Mladena Srbinovića.

Član je ULUS-a od 1977. i Grafičkog kolektiva od 1978.

Radio je kao redovni profesor predmeta Crtanje i Slikanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je gostujući profesor na Akademiji umetnosti u Obninsku, Rusija.

Studijska putovanja: Italija, Holandija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Grčka, Danska, Rusija.

Imao je preko 60 samostalnih i preko 350 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dela Milana Staševića nalaze se u značajnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu: Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Kabineta grafike Galerije suvremene umjetnosti u Zagrebu, Instituta za kulturu Katanije (Italija), Muzeja savremene umetnosti Skoplje, Galerije savremene jugoslovenske grafike u Bitolju, Međunarodne umjetničke kolonije u Počitelju, Narodnog muzeja u Aranđelovcu, Zamka kulture Vrnjačka Banja, Narodnog muzeja u Kruševcu, Moderne galerije u Podgorici, Savremene galerije u Zrenjaninu, RTS-a, Fonda Galerije savremene umetnosti u Nišu, Fonda
Association Mouvement d’Art Contemporain u Šamalijeru - Overnja (Francuska), Fonda Madlena Zepter, Narodnog muzeja u Kragujevcu, Fondacije Milene Pavlović Barili u Požarevcu, Moderne galerije u Lazarevcu, Muzeja istorije u Obninsku (Rusija), Muzeja Zepter u Beogradu.
Živi i stvara u Beogradu i u Vojvoda Stepi.

Nagrade:

1973. Velika Plana, Nagrada likovne kolonije „Pokajnica“

1975. Beograd, Prva nagrada Jugoslovenske autorske agencije

1979. Beograd, „Zlatna paleta“ – nagrada za slikarstvo na 61. izložbi 
          ULUS-a

1983. Beograd, „Zlatna igla“ – nagrada za grafiku na 69. Prolećnoj izložbi
          ULUS-a

1984. Niš, Prva nagrada likovne kolonije „Sićevo“

1986. Zagreb, Otkupna nagrada Kabineta grafike Galerije suvremene 
          umjetnosti

1987. Bitolj, Otkupna nagrada za najbolju inovaciju na izložbi 6.Trijenale
          jugoslovenske savremene grafike
1991. Beograd, „Mali pečat“ Grafičkog kolektiva

1992. Beograd, Treća nagrada na 2. Bijenalu grafike

1992. Beograd, Otkupna nagrada Kabineta grafike Narodnog muzeja 
          u Beogradu

1993. Varna, Nagrada na 7. Internacijonalnom bijenalu grafike Galerije 8

1995. Beograd, „Veliki pečat“ Grafičkog kolektiva

1997. Zrenjanin, Treća nagrada za akvarel na 3. Bijenalu akvarela 
          Jugoslavije

2001. Beograd, Otkupna nagrada Ministarstva kulture Republike Srbije za

          grafiku malog formata

IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA

MILAN STAŠEVIĆ
The Same, with a Difference

Opening ceremony:
Tuesday, October 20, 2015 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till November 3, 2015

Gallery 212 will present the latest works by the artist Milan Stašević. The exhibition named The Same, with a Difference contains paintings created in 2014 and 2015, in which the artist, after exactly four decades since the completion of his studies, combining all his experience, treats the same topic by putting it in different contexts and building a new, modern approach to his deliberations.

In this stage, Stašević in a way limits himself to rural motives, approaching them without a folklore background, but he also builds on the foundations of the previous cycles in which he created "imaginary museums", maintaining the fragmentary, quotable, post-modern qualities that we are used to associating with his work. References to Picasso and Miro can also be noted, as well as the typical procedures of naive art. The representation of a village house, a constant in this collection of works, is the starting point of Stašević's quest for the lost time. 
                                                                                         from
the catalog
                                                                                         Natalija Cerović

Milan Stašević was born in 1946 in Vojvoda Stepa, Serbia.
He graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Department of Painting, in the class of professor Zoran Petrović in 1975. He completed his postgraduate studies at the same faculty in the class of professor Mladen Srbinović in 1977.
He is a member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) since 1977 and the Graphic Collective since 1978.
He has worked as Full Professor for the subjects of Drawing and Painting at the Academy of Arts in Novi Sad. He was a visiting professor at the Academy of Arts in Obninsk, Russia.
Study tours: Italy, Netherlands, France, United Kingdom, Germany, Austria, Hungary, Greece, Denmark and Russia.
He had over 60 solo and over 350 group exhibitions at home and abroad.
Works of Milan Stašević are part of important public and private collections at home and abroad: National Museum in Belgrade, Museum of Contemporary Art in Belgrade, Print Cabinet of the Gallery of Contemporary Art in Zagreb, Cultural Institute of Catania (Italy), Museum of Contemporary Art in Skopje, Gallery of Contemporary Yugoslav Prints in Bitola, International Art Colony in Počitelj, National Museum in Aranđelovac, the Castle of Culture in Vrnjačka Banja, National Museum in Kruševac, Modern Gallery in Podgorica, Contemporary Gallery in Zrenjanin, Collection of Radio Television of Serbia (RTS), Fund of the Gallery of Contemporary Art in Niš, Fund Association Mouvements d'Art Contemporain in Chamalières - Auvergne (France), The Madlena Zepter Fund, National Museum in Kragujevac, the Foundation of Milena Pavlović Barili in Požarevac, Modern Gallery in Lazarevac, History Museum in Obninsk (Russia), Zepter Museum in Belgrade.
He lives and works in Belgrade and Vojvoda Stepa.

Awards:
1973 Velika Plana, Award of the Art Colony “Pokajnica”
1975 Belgrade, First award of the Yugoslav Authors' Agency
1979 Belgrade, the “Golden Palette” - award for painting at the 61st
         exhibition of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia)

1983 Belgrade, the “Golden Needle” - award for print making at the
         69th Spring
exhibition of the ULUS (Association of Fine Artists
         of Serbia)

1984 Niš, First award of the Art Colony “Sićevo”
1986 Zagreb, Acquisition and award of the Print Cabinet of the Gallery of
         Contemporary Art

1987 Bitola, Acquisition and award for the best innovation at the 6th
         Triennial of
Contemporary Yugoslav Prints
1991 Belgrade, the “Small Seal” of the Graphic Collective
1992 Belgrade, Third award at the 2nd Biennale of Graphic Art
1992 Belgrade, Acquisition and award of the Print Cabinet of the National
         Museum in Belgrade
1993 Varna, Award at 7th International Graphics Biennale, Gallery 8
1995 Belgrade, the “Big Seal” of the Graphic Collective
1997 Zrenjanin, Third award for watercolour at the 3rd Yugoslav Biennale of
          Watercolour
2001 Belgrade, Acquisition and award of the Ministry of Culture of the
         Republic
of Serbia for the small print form

THE EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE SECRETARIAT FOR CULTURE OF THE CITY OF BELGRADE

   

   Goce, 2014-2015, otpadni metal, 87x190x35


       
   Jovana, 2014-2015, otpadni metal, 24x55x21
     
       
                   Isto, sa razlikom III, 2014.
                     ulje na platnu, 130x150
       

     

                   Isto, sa razlikom II, 2014.
                   akrilik na platnu, 130x150