GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         01. novembar 2016.

Otvaranje izložbe
ALEKSANDRA CVETKOVIĆA

Alegorije na grčke mitove

utorak, 01. novembar 2016. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 15. novembra 2016.

U Galeriji 212 biće predstavljena najnovija produkcija Aleksandra Cvetkovića, jednog od najeminentnijih umetnika naše savremene likovne scene.
Izložba Alegorije na grčke mitove sadrži slike i
mecostafe (mezzo stuff) odnosno objekte koji su nastali 2016. godine kao rezultat Cvetkovićeve likovne interpretacije grčkih mitova.

...Cvetković na aktuelnim radovima sučeljava hermetizam čiste likovnosti sa redi-mejdovskom tradicijom korišćenja isluženih upotrebnih predmeta kojima u novom kontekstu realizovane slike ili objekta dodeljuje sveža artificijelna i posebno efektna, alegorijska značenja.  
... Principi apstrakcije i figuracije na novim radovima, međutim, ne upadaju u klopku antagonizma, već se naprotiv susreću i međusobno nadopunjuju, tvoreći specifičnu semantiku likovnog govora oblikovanog prema sasvim individualnim načelima alegorijskog dočaravanja odabranih mitskih figura, situacija i događaja. Ovaj umetnički pristup, Cvetković je u novom ciklusu primenio i u mediju objekata koji, poput trodimenzionalizovanih slika, svojom prostornošću još upečatljivije alegorizuju one sadržaje koje danas pamti još jedino nemo grčko kamenje vekovima izbeljivano sunčevom svetlošću i nagrizano solju Egejskog mora. Uz jedan takav kamen, Cvetković je prislonio Arijadnino klupko, izazovno pozivajući posmatrača da se za njega uhvati i hrabro upusti u labirint svoje nedogledne mašte.

                                                                                              iz kataloga
                                                                                             Stefan Cvetković

Aleksandar Cvetković (1947) završio je diplomske studije na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1973. i postdiplomske studije 1975. godine na istoj Akademiji, Odsek za slikarstvo, u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića.
Priredio je preko sedamdeset samostalnih izložbi u zemlji i svetu, i učestvovao u selekcijama nekoliko stotina likovnih manifestacija na gotovo svim kontinentima.

Dobitnik je većeg broja domaćih i internacionalnih nagrada i priznanja, među kojima se ističu: Prva nagrada za slikarstvo na 18. i 29. Oktobarskom salonu, Beograd, 1977. i 1988; Nagrada na međunarodnoj izložbi crteža, Nirnberg, 1979; Prva nagrada na 2. Bijenalu jugoslovenske likovne umetnosti, Njujork, 1980; Nagrada na 13. Bijenalu umetnosti, Aleksandrija, 1980; Zlatna paleta ULUS-a, Beograd, 1985; Politikina nagrada, Beograd, 1990; Nagrada grada Čačka na 10. i 16. Memorijalu Nadežde Petrović, Čačak, 1978. i 1990; Prva nagrada za slikarstvo na Memorijalu Milene Pavlović Barili, Požarevac, 1995; itd.

Dela mu se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu: Narodni muzej u Beogradu, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Muzej grada Beograda, Muzej Zepter u Beogradu, Narodni muzej Požarevac, Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Kraljevo, Muzej savremene umetnosti Skoplje, Narodni muzej Zadar, Moderna galerija u Zagrebu, Moderna galerija u Ljubljani, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, Moderna galerija Lazarevac, itd.

Živi i radi u Beogradu.

IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA

ALEKSANDAR CVETKOVIĆ
Allegories to Greek Myths

Opening ceremony:
Tuesday, November 01, 2016 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till November 15, 2016

Gallery 212 will present the latest production by Aleksandar Cvetković, one of the most eminent artists of our contemporary art scene.
The exhibition
Allegories to Greek Myths contains paintings and mezzo stuff or objects created in 2016 as a result of Cvetković's artistic interpretation of Greek myths.

… in his new works Cvetković opposes the hermeticism of pure artistic form with the ready-made tradition of using the worn-out every-day objects, which in this new context of the realized painting or object get a fresh artificial and especially effective allegorical meaning.
… Principles of abstraction and figuration in his new works, however, do not build up an antagonist relation, quite the opposite: they meet and complement each other, creating a specific semantic of artistic expression shaped to entirely individual principles of allegoric depiction of selected mythical figures, situations or events. In this new cycle, Cvetković applied this artistic principle on the medium of objects which, like three-dimensional pictures, use their spaciousness to make an even more effective allegory to the contents remembered today only by the silent Greek stones, for centuries paled by sunlight and eaten away by the salt of the Aegean sea. Against one such stone, Cvetković pressed the Ariadne’s Thread, seductively inviting the observer to grab onto it and bravely set forth into the labyrinth of his immense imagination.

                                                                                                from the catalog
                                                                                               Stefan Cvetković

Aleksandar Cvetković (1947) graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1973 and finished postgraduate studies in 1975 at the same Academy, Department of Painting, in the class of professor Nedeljko Gvozdenović.
He had more than 70 solo exhibitions at home and abroad, and participated in the selections of several hundred art manifestations on almost every continent.

He received numerous domestic and international awards and recognitions, including: First Award for Painting at the 18th and 29th October Salon, Belgrade, 1977 and 1988; Award of the International Exhibition of Drawings, Nuremberg, 1979; First Award at the 2nd Biennial of Yugoslav Arts, New York, 1980; Award of the 13th Biennale of Art, Alexandria, 1980; the Golden Palette (Zlatna paleta) of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade, 1985; Politika Award (Politikina nagrada), Belgrade, 1990; Award of the city of Čačak on the 10th and 16th Memorial of Nadežda Petrović, Čačak, 1978 and 1990; First Award for Painting at the Memorial of Milena Pavlović Barili, Požarevac, 1995; etc.

His art works are included in numerous public and private collections at home and abroad:  National Museum in Belgrade, Museum of Contemporary Art in Belgrade, Belgrade City Museum, Zepter Museum in Belgrade, National Museum Požarevac, National Museum Kruševac, National Museum Kraljevo, Museum of Contemporary Art Skopje, National Museum Zadar, Modern Gallery in Zagreb, Modern Gallery in Ljubljana, Gallery of Contemporary Art Niš, Modern Gallery Lazarevac, etc.

He lives and works in Belgrade.

THE EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE SECRETARIAT FOR CULTURE OF THE CITY OF BELGRADE

----------------------------------------------------------------- 

13. septembar 2016.

Otvaranje izložbe
CVETKA LAINOVIĆA (1931-2006)

Osvajanje beline

utorak, 13. septembar 2016. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 27. septembra 2016.

U Galeriji 212, u znak sećanja na slikara i pisca Cvetka Lainovića (1931-2006), biće predstavljen deo njegovog opusa koji do sada nije izlagan pred beogradskom publikom. 
Izložba Osvajanje beline, obuhvatajući radove iz nekoliko decenija, pruža uvid u put umetničkog sazrevanja kroz potragu za jedinstvenim likovnim izrazom.

Lainovićevo Osvajanje beline može se pratiti od ranijih radova iz 1970-ih, gde kroz postepeno redukovanje likovnih elemenata slike, u traganju za istinom, odbacuje sve suvišno i dolazi do suštine, za njega osnovnog principa - bele boje i linije.

Lainović je imao neverovatnu energiju, duboku posvećenost slikarstvu, stvarao je u jednom dahu, bez prethodnih krokija, istovremeno i duhovito i promišljeno, nekada i sa dozom cinizma. Svet oko sebe sažimao je u slike postepenog nestanka prepoznatljivih oblika, svet koji je bio, i jeste potpun… samo sa belom bojom i linijom koja je prati. Svoju neposrednost i iskrenost nesebično je davao svima sa kojima se susretao, a kroz razne vidove umetnosti - slikarstvo i književnost - tragao je za istinom i suštinom.

                                                                                                 iz kataloga
                                                                                                 Maja
Živanović

Cvetko Lainović (1931, Podgorica - 2006, Beograd) diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1954. i matematiku na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću 1967.
Bio je član ULUCG-a (Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore) od 1956. i ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1970. 

Imao je preko sedamdeset samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Podgorica, Beograd, Cetinje, Zagreb, Novi Sad, Subotica, Vršac, Kragujevac, Valjevo, Bela Crkva, Aleksinac, Kotor, Bar, Kolašin, Pljevlja, Budva, Njujork, Pariz, Rim, Brisel, Kairo, Vašington, Čikago, Stokholm, Ženeva, Amsterdam, Firenca, Palermo, Moskva itd.

Dobitnik je brojnih nagrada među kojima su Nagrada Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1954; Nagrada povodom oslobođenja grada Titograda,1969; Trinaestojulska nagrada, 1977; Nagrada Crne Gore za slikarstvo, 1997; Jugoslovenska nagrada Boža Ilić, 2000; Prva nagrada na Prvom bijenalu akta Marko Gregović, 2004.

Objavio je preko deset knjiga: Boje noći, 1987; Stvari, 1991; Misao slike, 1996; Bijelo nebo, 2001...
 

IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA

CVETKO LAINOVIĆ (1931-2006)
Conquest of Whiteness

Opening ceremony:
Tuesday, September 13, 2016 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till September 27, 2016

In memory of the painter and writer Cvetko Lainović (1931-2006), Gallery 212 is going to present a part of his opus that has not been exhibited before the Belgrade audience.
Exhibition Conquest of Whiteness, including art works from several decades, gives an insight into the way of this artist matured through the search for a unique artistic expression.

Lainović’s Conquest of Whiteness can be traced from earlier art works from the 1970s, where the gradual reduction of artistic elements of painting, in the search of the truth, rejects all unnecessary elements and comes down to the essence, the artist’s basic principle - white colors and lines.

Lainović had an incredible energy, a deep devotion to painting, he created in one breath, without croquis, both spiritually and deliberately at the same time, sometimes even with a touch of cynicism. He compressed the world around him into images where the recognisable forms gradually fade out, the world that was and is complete… with only the white colour and the line following it. His directness and honesty he offered selflessly to everyone he met, and through different forms of art - painting and literature - he sought for truth and essence.

                                                                                                from the catalog
                                                                                                Maja
Živanović

Cvetko Lainović (1931, Podgorica – 2006, Belgrade) graduated in painting from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1954 and in mathematics from the Pedagogical Academy in Nikšić in1967.
He was a member of the ULUCG (Association of Fine Artists of Montenegro) since 1956 and of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1970.

He had more than 70 solo and several hundred group exhibitions at home and abroad: Podgorica, Belgrade, Cetinje, Zagreb, Novi Sad, Subotica, Vršac, Kragujevac, Valjevo, Bela Crkva, Aleksinac, Kotor, Bar, Kolašin, Pljevlja, Budva, New York , Paris, Rome, Brussels, Cairo, Washington, Chicago, Stockholm, Geneva, Amsterdam, Florence, Palermo, Moscow, etc.

He received numerous awards, including the Award of the Academy of Fine Arts in Zagreb, 1954; the Award on the occasion of the liberation of Titograd, 1969; the July 13th Award, 1977; the Award of Montenegro for Painting, 1997; the Yugoslav Award Boža Ilić, 2000; the First Award at the First Biennial of the Act Marko Gregović, 2004.

He published more than ten books: Colors of the Night, 1987; Things, 1991; A Thought of the Painting, 1996; the White Sky, 2001...

       THE EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE SECRETARIAT FOR CULTURE OF THE CITY OF BELGRADE

--------------------------------------------

10. maj 2016.

Otvaranje izložbe
ZORANA GREBENAROVIĆA

Sada ovde - tamo tada

utorak, 10. maj 2016. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 24. maja 2016.

U Galeriji 212 biće predstavljena najnovija produkcija Zorana Grebenarovića, umetnika koji već tri decenije zauzima značajno mesto na našoj savremenoj likovnoj sceni.
Izložba pod nazivom Sada ovde - tamo tada sadrži trinaest crteža nastalih 2015.godine i trinaest slika nastalih 2016.godine u tehnici ulja i akrilika na platnu.

Grebenarović ostaje dosledan dosadašnjem stvaralačkom procesu koji se može pratiti od sazrevanja ideje u crtežu do definitivnog rešenja u slici koje polazi od crteža.

Ono što je novina u već prepoznatljivoj poetici umetnika jesu promene u tehnološkom pristupu slici koje se ogledaju u povratku klasičnom formatu odnosno platnu nakon trideset godina.

... U vizuelnim umetničkim disciplinama crtež ima ulogu da prvi korespondira sa nadahnućem - idejom, zadržavajući svežinu samog početka stvaranja.
Ta sinapsa između metafizičke i stvarnosne ravni temeljna je osobina crteža i njegova kreativna energija.

Samo čovek ume da crta i da crtežom osmisli sebi lik božanstva, definiše civilizacije, obeleži epohe i ostavi pečat u vremenu.

... Delo (crtež, slika, skulptura) je u obavezi da korespondira sa sadašnjošću i neminovno gradi most u vremenu i kontinumu sa tri statusne vremenske odlike, prošlost, sadašnjost, budućnost, i sažme ih na jednom mestu u kreativnu stvarnost.

Ne tako lak zadatak,  savremena umetnost, preuzimajući tu odgovornost, primila je na sebe obavezu da svojim sredstvima (izrazom) nepatvoreno sjedini sve elemente, bez profita, u označavanju kvaliteta i karaktera aktuelnog trenutka - sada.

... Savremena umetnost pripada onima koji tu odgovornost prihvataju sa strašću stvaraoca i hrabrošću svedoka.

Ove slike pred vama su moji pokušaji i nadanje da sam dovoljno odgovorno i odvažno primio na sebe obavezu tumačenja savremenog trenutka u kojem živimo vi i ja zajedno. Aleluja.

                                                                                     iz kataloga
                                                                                                            Zoran Grebenarović

Zoran Grebenarović je rođen 1952. u Leskovcu.
Diplomirao je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1981.

Po završetku studija odlazi u Njujork.

Nakon povratka iz Njujorka 1986. nastaju promene u stilskom i tehnološkom pristupu slici.
Za to vreme vezuje se i angažovanje na polju sakralne umetnosti koje će trajati do današnjeg dana. Živopisao je pet hramova i uradio mnoštvo fresaka i ikona. 
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1982.

Član je LADE (Društva srpskih umetnika) od 2012.

Učestvovao je na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Dela u muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama:
Muzej savremene umetnosti u Beogradu

Muzej grada Beograda

Muzej Zepter u Beogradu

Narodni muzej Požarevac

Fondacija Vujičić kolekcija

Kolekcija Delić

Kolekcija Trajković

Kolekcija Čalić

Galerija savremene likovne umetnosti Niš

Zbirka RTS-a

Zbirka Narodne biblioteke Srbije

Zbirka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Priredio je četrnaest samostalnih izložbi:
1981. Galerija Diplomatskog kluba ambasade SAD, Beograd

1983. Galerija Doma omladine Beograd (slike)

1988. Collegium artisticum, Sarajevo (kolaži)

1988. Galerija Equrna, Ljubljana (slike)

1989. Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd (slike i crteži)

1993. Galerija Jazzbina, Beograd (slike)

1994. Galerija Sebastijan-art, Beograd (slike)

1999. Galerija ULUS-a, Beograd (slike)

2000. Salon 77, Galerija savremene likovne umetnosti, Niš (slike)

2007. Galerija RTS-a, Beograd (slike)

2011. Likovni salon, Čačak (kolaži i crteži)

2011. Galerija Centra za kulturu Masuka, Velika Plana (crteži)

2012. Galerija ULUS-a, Beograd (slike)

2013. Galerija 212, Beograd (slike i crteži)

2016. Galerija 212, Beograd (slike i crteži)

 IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA

ZORAN GREBENAROVIĆ
Here Now - There Then

Opening ceremony:
Tuesday, May 10, 2016 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till May 24, 2016

Gallery 212 will present the latest production by Zoran Grebenarović, the artist who has, for the past three decades, held an important place on our contemporary art scene.
The exhibition named
Here Now - There Then contains thirteen drawings created in 2015 and thirteen paintings created in 2016 in oil and acrylic on canvas technique.
Grebenarević remains consistent with previous creative process that can be traced from the maturing of ideas in drawing to a the definitive solution in the painting, which is based on the drawing.

What is new in the already recognizable poetics of the artist are the changes in the technological approach to the painting that is reflected in the return to the classic format or canvas after thirty years.

... In visual artistic disciplines drawing has the task to be the first one which communicates with inspiration - idea, maintaining the freshness of the very beginning of creation.
This synapse between the metaphysical and the real plane is a fundamental characteristic of drawing and its creative energy.

Only humans can draw and use drawing to generate the face of their own deity, to define civilizations, delineate epochs and leave their mark in all of time.

...The work of art (drawing, painting, sculpture) must correspond with the present and it inevitably builds a bridge in time and continuum with three defining temporal qualities, past, present and future, uniting them in one place, into a creative reality.

This is not such an easy task for the contemporary art which, accepting this responsibility, also accepted the obligation to use its means (expression) to uniquely unite all the elements, with no profit, and mark the quality and character of the present moment - now.

... Contemporary art belongs to those who take this responsibility with a passion of a creator and the courage of a witness.

The paintings before you are my attempts and hopes that I have, with sufficient courage and responsibility, accepted the obligation to interpret the contemporary moment you and I share. Hallelujah.

                                                                                   from the catalog

                                                                                   Zoran Grebenarović

Zoran Grebenarović was born in 1952 in Leskovac.
He graduated from the Faculty of the Fine Arts in Belgrade in 1981.

After graduation, he went to New York.

Upon his return from New York in 1986 changes occur in the stylistic and technological approach to painting.

Around that time he became engaged in the field of religious art, that engagement will last until the present day. He fresco painted five temples (Serbian Orthodox Churches) and painted a large number of frescoes and icons.

He is a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) from 1982.

He is a member of the LADA (Society of Serbian Artists) from 2012.

He has participated in numerous exhibitions at home and abroad.

Works in museum collections and private collections:
Museum of Contemporary Art in Belgrade

The Belgrade City Museum

The Zepter Museum in Belgrade

The National Museum
Požarevac
The Vujičić Foundation Collection

The Delić
Collection
The Trajković
Collection
The Čalić
Collection
Gallery of Contemporary
 Fine Arts Niš
Collection of
RTS (Radio Television of Serbia)
Collection of the National Library of Serbia

Collection of the Faculty of Law of the University in Belgrade

He organized fourteen solo exhibitions:
1981 Gallery of the Diplomatic Club of the US Embassy, Belgrade

1983 Gallery of the Cultural Center Dom omladine Belgrade (paintings)

1988 Collegium artisticum, Sarajevo (collages)

1988 Gallery Equrna, Ljubljana (paintings)

1989Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade 
        (paintings and drawings)

1993 Gallery Jazzbina, Belgrade (paintings)

1994 Gallery Sebastijan-art, Belgrade (paintings)

1999 Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), 
         Belgrade (paintings)

2000 Salon 77, Gallery of Contemporary Art, Niš (paintings)

2007 Gallery of the RTS
(Radio Television of Serbia), Belgrade (paintings)
2011 Art Salon, Čačak (collages and drawings)

2011 Gallery of the Cultural Center Masuka, Velika Plana (drawings)

2012 Gallery of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), 
         Belgrade (paintings)

2013 Gallery 212, Belgrade (paintings and drawings)

2016 Gallery 212, Belgrade (paintings and drawings)

THE EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE SECRETARIAT FOR CULTURE OF THE CITY OF BELGRADE

----------------------------------------

23. februar 2016.

Otvaranje izložbe
LIDIJE
DELIĆ

Međuprostor

utorak, 23. februar 2016. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 08. marta 2016.

U Galeriji 212 biće predstavljen najnoviji ciklus radova umetnice mlađe generacije Lidije Delić. Izložba pod nazivom Međuprostor sadrži slike, crteže i crteže-objekte nastale 2015. i 2016. godine kao rezultat kontinuiranog stvaralačkog delovanja, kako u pogledu istraživanja medija, odnosa slika-crtež-skulptura, tako i teme vezane u najširem smislu za odnos prostor-vreme.

Slike Međuprostora grade mogući prolaz koji bi posetioca izveo iz kolektivnog prostora galerije ka individualnom doživljaju iznete propozicije. Rubne zone je vrlo teško vizuelno reprezentovati, već ih je jedino moguće spoznati subracionalno i visceralno. Trenutak uranjanja u vodu evocira liminalno stanje u kome se specifični fiksirani aspekti ličnosti, inače statični i kruti, dovode u svoje početno neizdiferencirano stanje koje ne dozvoljava razumevanje ljudskog tela kao odvojenog i dominatnog nad prostorom i vremenom.
                                                                                                         iz kataloga

                                                                                                         Miloš Zec

Lidija Delić je rođena 1986. u Nikšiću, Crna Gora.

Diplomirala je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2010.

Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2015.

Od 2012. aktivno radi kao član i organizator umetničkog prostora U10.

Dobitnica je Nagrade za crtež aukcijske kuće Gioielli di Carta iz Rima 2010.

Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostanstvu: Beograd, Čačak, Novi Sad, Podgorica, Sarajevo, Istanbul, Torino, Venecija, Pariz, Bazel, Beč, Budimpešta, Madrid itd.

Učesnica je brojnih profesionalnih radionica: Real Presence 6 Beograd 2006, Progresivne nade 2 Beograd 2007, Real Presence 7 Beograd i Istanbul 2007, Progresivne nade 3 Beograd 2008, Real Presence 8 Beograd i Torino 2008, Progresivne nade 4 Beograd 2009, Real Presence 9 Beograd 2009.

Učesnica je rezidencijalnih boravaka Glo Art u Lanakenu (Belgija) i Intercambiador Acart u Madridu (Španija) 2015.

Radovi joj se nalaze u Kolekciji crteža Akademije umetnosti u Novom Sadu i ING kolekciji u Amsterdamu.

Živi i radi u Beogradu.

Samostalne izložbe:
2016. Galerija 212, Beograd

2015. Umetnički prostor U10, Beograd

2013. Umetnički prostor U10, Beograd

2012. Galerija Centar, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica

2010. Srećna galerija SKC-a, Beograd

2007. Galerija Akademije umetnosti, Novi Sad

LIDIJA DELIĆ
Interspace

Opening ceremony:
Tuesday, February 23, 2016 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till March 8, 2016

Gallery 212 will present the latest series of works by the artist of the younger generation Lidija Delić. The exhibition named Interspace contains paintings, drawings and drawings-objects created in 2015 and 2016 as a result of continuous creative activity, both in terms of exploring the media, relations between painting- drawing-sculpture, as well as in terms of themes related in the broadest sense for the relations between space – time.

The Paintings of Interspace construct a possible passage which would lead the visitor out of the collective area of the gallery to the individual experience of the proposed concept. These liminal thresholds are extremely difficult to visually represent, however, they can be sub-rationally and viscerally perceived. The moment of a body submerging into water evokes a liminal state in which specific fixed personality traits, usually static and rigid, are brought back to their initially undifferentiated state which does not allow the understanding of the human body as detached from and dominant over space and time.
                                                                                                  from the catalog

                                                                                                  Miloš Zec

Lidija Delić was born in 1986 in Nikšić, Montenegro.

She graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Department of Painting, in 2010.

She received her PhD in Interdisciplinary studies of the University of Arts in Belgrade in 2015.

She has worked as a member and organizer of the art space U10 since 2012.

She received the Award for drawing by Gioielli di Carta auction house from Rome in 2010.

Her works have been exhibited in several solo and group exhibitions at home and abroad: Belgrade, Čačak, Novi Sad, Podgorica, Sarajevo, Istanbul, Turin, Venice, Paris, Basel, Vienna, Budapest, Madrid, etc.

She participated in many professional workshops: Real Presence 6 Belgrade 2006, Progressive Hopes 2 Belgrade 2007, Real Presence 7 Belgrade and Istanbul 2007, Progressive Hopes 3 Belgrade 2008, Real Presence 8 Belgrade and Turin 2008, Progressive Hopes 4 Belgrade 2009, Real Presence 9 Belgrade 2009.

She participated in several residence programs: Glo Art in Lanaken (Belgium) and Intercambiador Acart in Madrid (Spain) in 2015.

Her art works are included in Collection of Drawing of the Academy of Arts in Novi Sad and ING Collection in Amsterdam.

She lives and works in Belgrade.
 

Solo exhibitions:
2016 Gallery 212, Belgrade

2015 U10 Art space, Belgrade

2013 U10 Art space, Belgrade

2012 Centar Gallery, The Center for Contemporary Art of Montenegro, Podgorica

2010 Happy Gallery of the Student Cultural Centre (SKC), Belgrade

2007 Gallery of the Academy of Arts, Novi Sad


  

       
Minotaur, 2016.
kamen/kost/metal, 44x35x20

       
Tezejeva jedra, 2016.
     kombinovana tehnika na platnu, 105x110      

       
Minojev labirint, 2016.
 kamen/drvo, 33x20x25

Kompozicija,
ulje na lesonitu, 92x61


Porodica,
ulje na lesonitu, 60x92Hristos, 2005.
ulje na platnu, 128x70

       

Sada ovde - tamo tada, 2016.
 pigmenti sa akrilnim vezivom na impregniranom kartonu, 106,5x106,5

               

   Tamte - ovamte, 2015.
olovka na papiru, 46x35

     

   Albaharijeva Davidova zvezda, 2016.
 ulje na platnu, 100x100

     

    Albaharijeva Davidova zvezda, 2015.
olovka na papiru, 35x46


       
 
       Diving, 2016.
 komb.tehn. na mermeru, 20x30x2

  
   
    Bez naziva, 2016.
   ulje na platnu, 120x240