GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         14. novembar 2017.

Otvaranje izložbe
KOSTE BOGDANOVIĆA (1930-2012)

Skulpture i reljefi 1960-2012

utorak, 14. novembar 2017. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 28. novembra 2017.

U Galeriji 212, u znak sećanja na vajara, istoričara umetnosti i teoretičara vizuelne kulture Kostu Bogdanovića (1930-2012), biće predstavljen deo radova iz njegovog bogatog opusa u izboru magistra istorije umetnosti Marka Bogdanovića.
Izložba skulptura i reljefa nastalih u periodu od 1960. do 2012. godine pruža uvid u put umetničkog razvoja, kroz odnos prema omiljenom materijalu-drvetu u potrazi za kategorijama lepo i uzvišeno u skulpturalnoj formi, autora jedinstvene estetike i umetničkog izraza koji je svojim celokupnim delovanjem značajno obeležio našu umetničku scenu XX i početka XXI veka.

Radovi na ovoj izložbi predstavljaju pet decenija umetničkog razvoja kao i odnos umetnika prema materijalu. Traganje za sopstvenim izrazom počinje još u ranim radovima, dok je originalnost izraza čitljiva u formama zrelog perioda njegovog stvaralaštva.
Drvo postaje medijum kroz koji progovaraju davno zaboravljena ljudska iskustva i principi, kao i teme preuzete iz istorije umetnosti čiji nazivi poput Vizanteme, Forma islamika, Forma japanika ili Forma arhitektonika označavaju cikluse inspirisane umetnošću određenih civilizacija ili samom arhitekturom.
Odnos prema plavoj boji, koja je u Kostinom sistemu neraskidivo povezana sa odrednicama “tiho” i “uzvišeno”, proizilazi iz vizantijskog estetskog principa.

                                                iz kataloga
                                                mr Marko Bogdanović, istoričar umetnosti

Kosta Bogdanović (1930, Osijek kod Sarajeva - 2012, Beograd) diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1962, Odeljenje za istoriju umetnosti. Vajarstvo je učio u ateljeu Sretena Stojanovića u Beogradu od 1958. do 1961.
Bio je član AICA
-e (Međunarodnog udruženja likovnih kritičara), ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) i ULUPUDS-a (Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije).
Radio je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu od 1967. do 1994. kao kustos, muzejski savetnik i direktor (1985-1987).

Bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Akademiji umjetnosti u Banja Luci,  na postdiplomskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na postdiplomskim studijama na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i na doktorskim studijama pri Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Osnovao je Centar za vizuelnu kulturu i informacije u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1974.
Ustanovio je predmet Vizuelna kultura, koji je prvi put uveo na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1982. Postavio je i temelje predmeta Teorija vizuelne kulture, koji je prvi put uveden na postdiplomskim studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu 1992.
Izlagao je na više od četrdeset samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostanstvu: Beograd, Niš, Novi Sad, Kruševac, Zrenjanin, Loznica, Podgorica, Bar, Nikšić, Sarajevo, Skoplje, Zagreb, Zadar, Ljubljana, Beč, Grac, Varšava, Prag, Moskva, Olbani, itd.
Realizovao je brojne skulpture u javnom prostoru: Šabac, Split, Zenica, Kikinda, Apatin, Beograd, itd.
Dobitnik je mnogih domaćih i internacionalnih nagrada, među kojima se ističu: Srebrna plaketa i specijalna diploma grada Varšave i Udruženja likovnih umetnika Poljske, Varšava, 1968; Zlatni beočug, Beograd, 1974; Politikina nagrada, Beograd, 1993, Nagrada ULUPUDS-a za životno delo, Beograd, 1998; Nagrada grada Beograda za likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelne i proširene medije za 2009. godinu, Beograd , 2010; Gran pri na 11. Međunarodnom bijenalu umetnosti minijature, Gornji Milanovac, 2012.
Dela mu se nalaze u značajnim muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Autor je više od deset knjiga iz oblasti vizuelne kulture, istorije i teorije umetnosti.

 IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

KOSTA BOGDANOVIĆ (1930-2012)

Sculptures and reliefs 1960-2012

Opening ceremony:
Tuesday, November 14, 2017 at 7 pm

Gallery 212, Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till November 28, 2017

In memory of the sculptor, art historian and theoretician of the visual culture Kosta Bogdanović (1930-2012), Gallery 212 is going to present a part of his opus in the selection of MA in Art History, Marko Bogdanović.
Through the artist’s relation with his favorite material-wood, this exhibition of sculptures and reliefs, created between 1960 and 2012, gives an insight into the artistic development, the quest for the categories of beautiful and sublime in sculptural form, of this author of unique aesthetics and artistic expression who left a significant mark upon our art scene in the 20th and early 21st century.

Works presented at this exhibition represent five decades of artistic development, as well as the relation of the artist towards the material. His quest for personal expression begins in his early works, and the originality of his expression is clearly present in the forms from the mature period of his creation.
Wood becomes the medium which gives the voice to long-forgotten human experiences and principles, as well as the topics taken from the history of art, whose titles, such as Byzantheme, Forma Islamica, Forma Japanese or Forma Architectonica, denote cycles inspired by the art of certain civilizations or architecture itself.
His relation to the color of blue, in Kosta’s system inseparable from the terms “quiet” and “sublime”, stems from the byzantine esthetic principle.
                                                                                                                         
                                                        from the catalog
                                                        mr Marko Bogdanović, art historian

Kosta Bogdanović (1930, Osijek near Sarajevo - 2012, Belgrade) graduated in 1962 from the Faculty of Philosophy in Belgrade, Department of History of Art. He studied sculpture in the atelier of Sreten Stojanović in Belgrade from 1958 to 1961.
He was a member of the AICA (International Association of Art Critics), of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) and of the ULUPUDS (Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia).
He worked in the
Museum of Contemporary Art in Belgrade from 1967 to 1994 as a curator, museum adviser and director (1985-1987).
He worked as a Professor at the Academy of Fine Arts in Sarajevo, the Academy of Arts in Banja Luka, at the Academy of Arts in Novi Sad, and Faculty of Architecture in Belgrade supervising postgraduate studies, as well as doctoral studies at the Rectory of the University of the Arts in Belgrade.
He founded the Center of Visual Culture and Information in the
Museum of Contemporary Art in Belgrade in 1974.
He established the subject Visual Culture, first introduced at the
Academy of Fine Arts in Sarajevo in 1982, and the subject Theory of Visual Culture, first introduced at the Academy of Arts in Novi Sad in postgraduate studies in 1992.
He had more than 40 solo and several hundred group exhibitions at home and abroad: Belgrade,
Niš, Novi Sad, Kruševac, Zrenjanin, Loznica, Podgorica, Bar, Nikšić, Sarajevo, Skopje, Zagreb, Zadar, Ljubljana, Vienna, Graz, Warsaw, Prague, Moscow, Albany, etc.
He realized numerous sculptures in the public space: Šabac, Split, Zenica, Kikinda, Apatin, Belgrade, etc.
He received many domestic and international awards, including: the Silver plaque and special diploma of the city of Warsaw and the Association of Fine Artists of Poland, Warsaw, 1968;
Zlatni beočug, Belgrade, 1974; the Politika Award, Belgrade, 1993; Award of the ULUPUDS (Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia) for Lifetime Achievement, Belgrade, 1998; The City of Belgrade Award for Fine and Applied Arts, Visual and Expanded Media for 2009, Belgrade, 2010; Grand Prix at the 11th International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac, 2012.
His artworks are included in important museum and private collections at home and abroad.
He is the author of more than 10 books in the field of visual culture, history and theory of art.

THE  EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

-------------------------------------------

26. septembar 2017.

Otvaranje izložbe
VLADIMIRA DUNJIĆA

Velovi

utorak, 26. septembar 2017. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 10. oktobra 2017.

U Galeriji 212 biće predstavljena najnovija produkcija slikara Vladimira Dunjića, autora jedinstvene umetničke pojavnosti koji više od tri decenije uspešno egzistira na našoj savremenoj likovnoj sceni.
Izložba Velovi, obuhvatajući radove nastale u protekle dve godine, donosi preispitivanje određenih likovnih problema kroz dijalog autora sa svetom slikarstva. 

... Citiranjem motiva poznatih umetnika apstraktnog slikarstva sa, za njega prepoznatljivim, motivom ženskog lika, Dunjić gradi kompoziciju na suprotnostima: apstraktno - figurativno, formalno - sadržajno, moderno - tradicionalno.
... Jedinstvenim idejnim, estetskim i tehničko-tehnološkim postupkom, Vladimir Dunjić teži stvaranju jedne nove integralne i celovite slike koja opstaje uprkos dominaciji novih umetničkih praksi. Slike stvorene duhom i rukom majstora.

                                                                                            iz kataloga
                                                                                            Jelena Gajić

Vladimir Dunjić je rođen 1957. u Čačku.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1981, Odsek za slikarstvo, u klasi profesora Mladena Srbinovića.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1982.
Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu: Beograd, Zagreb, Čačak, Valjevo, Budva, Herceg Novi, Novi Sad, Vršac, Požarevac, Pariz, Budimpešta, Beč, Toronto, Tokio, itd.
Dobitnik je više nagrada, među kojima su: Prva nagrada publike na Memorijalu Nadežde Petrović, Čačak, 1994; Gran pri na 7. Međunarodnom bijenalu U svetlosti Milene, Požarevac, 1997; Račanska Povelja Fondacije Račanska baština, Bajina Bašta, 2009;  Nagrada Momo Kapor
Zadužbine Momčilo Momo Kapor, Beograd, 2012.
Živi i radi u Beogradu.

 IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

VLADIMIR DUNJIĆ
Veils

Opening ceremony:
Tuesday, September 26, 2017 at 7 pm

Gallery 212, Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till October 10, 2017

Gallery 212 is going to present the latest production by the painter Vladimir Dunjić, author of a unique artistic expression, who has for over three decades stayed successfully present at our contemporary art scene.
The exhibition Veils includes works developed over the last two years, reopening the questions of certain problems in art through the dialogue between the author and the world of painting.

… Quoting the motives of famous abstract artists and combining them with his recognizable motive of a female figure, Dunjić builds his compositions on contradictions: abstract - figurative, formal - substantive, modern - traditional.
… Through his unique ideas and esthetic and technical approach, Vladimir Dunjić tends to create a new integral and comprehensive painting which survives in spite of the domination of new artistic practices. Painting created with a hand and spirit of a true master.

                                                                                            from the catalog
                                                                                            Jelena Gajić

Vladimir Dunjić was born in 1957 in Čačak.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1981, Department of Painting, in the class of professor Mladen Srbinović.
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1982.
He has participated in numerous solo and group exhibitions at home and abroad: Belgrade, Zagreb, Čačak, Valjevo, Budva, Herceg Novi, Novi Sad, Vršac, Požarevac, Paris, Budapest, Vienna, Toronto, Tokyo, etc.
He received many awards, including: the First Audience Award at the Memorial of Nadežda Petrović, Čačak, 1994; Grand Prix at the 7th International Biennial In the light of Milena, Požarevac, 1997;
The Rača’s Charter of the Rača’s Heritage Foundation, Bajina Bašta, 2009; the Award Momo Kapor of the Foundation Momčilo Momo Kapor, Belgrade, 2012.
He lives and works in Belgrade.
 

THE  EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

---------------------------------------------------

16. maj 2017.

Otvaranje izložbe
MI
LANA BLANUŠE
pedeset godina rada

Slike

utorak, 16. maj 2017. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

subota, 20. maj 2017. od 19 h do 00 h, 
DRUŽENJE SA AUTOROM u Galeriji 212

Izložba će biti otvorena do 30. maja 2017.

U Galeriji 212, povodom pedesetogodišnjice stvaranja, biće predstavljena najnovija produkcija Milana Blanuše, jednog od najeminentnijih umetnika naše savremene likovne scene.
Izložba obuhvata slike nastale 2016. i 2017. godine, prepoznatljivog likovnog rukopisa, na kojima, kroz ljudsku figuru kao osnovni motiv
za izraz ideje o beznađu savremenog čoveka, Blanuša na ironičan i kritički način komunicira sa duhom vremena u kome živi, potvrđujući svoju stvaralačku doslednost i aktuelnost.

Umetnik određeni stvaralački problem superiorno rešava u različitim medijskim oblicima negujući autentični jezik medija; paralelno u crtežu, slici, grafici i skulpturi postavlja korpus pitanja posvećenih egzistencijalnoj zbilji alijenirane ličnosti. Zato figure Milana Blanuše imaju aktivnu ulogu kao učesnici beketovskih situacija u kojima nema ni pobednika ni poraženih.

                                                                                                  iz kataloga
                                                                                                  Ljiljana Ćinkul

Milan Blanuša je rođen 1943. u Jagodini.
Diplomirao je na Akademiji  likovnih umetnosti u Beogradu 1967, Odsek za slikarstvo, u klasi profesorke Ljubice Sokić. Postdiplomske studije završio je na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti (Staatliche Hochschule fur Bildende Künste) u Braunšvajgu 1972. Specijalizirao je grafiku na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti (Staatliche Hochschule fur Bildende Künste) u Frankfurtu na Majni 1978.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1973.
Radio je kao redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu od 1992. do 1998, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1976. do 2011, na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju od 1999. do 2004.
Radi kao mentor na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. 
Ima zvanje profesor emeritus na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu od 2012.
Od 1968. izlagao je na više od pedeset samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Vršac, Niš, Čačak, Kragujevac, Podgorica, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Braunšvajg, Dortmund, Keln, Hanover, Krakov, Pariz, Brisel, Helsinki, Bratislava, Budimpešta, Bukurešt, Koventri, Olbani, Kvebek, Aleksandrija, Manila, itd.
Dobitnik je većeg broja domaćin i internacionalnih nagrada, među kojima se ističu:
Prva nagrada za crtež na I jugoslovenskoj izložbi crteža Svet u kome živimo, Beograd, 1972; Nagrada ULUBIH-a (Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine) na V izložbi jugoslovenskog crteža, Zagreb, 1975; Nagrada Oktobarskog salona za slikarstvo, Beograd, 1978; Prva nagrada za crtež na XIV Bijenalu mediteranskih zemalja, Aleksandrija, 1982; Nagrada ULUS-a za crtež na Bijenalu crteža i male plastike, Beograd, 1990; Zlatna paleta ULUS-a, Beograd, 1992; Prva nagrada na Međunarodnom bijenalu grafike, Beograd, 1997; Politikina nagrada, Beograd, 2000; Veliki pečat Grafičkog kolektiva, Beograd, 2001; Gran pri za grafiku na Međunarodnom bijenalu Suva igla, Užice, 2001; Nagrada Sava Šumanović, Novi Sad, 2005; Nagrada ULUS-a za malu plastiku na Prvom beogradskom trijenalu crteža i male plastike, Beograd, 2012; itd.
Dela mu se nalaze u značajnim muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu: Narodni muzej u Beogradu, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Muzej Zepter u Beogradu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Gradski muzej u Braunšvajgu, Gradski muzej Vršac, Savremena galerija Zrenjanin, Savremena galerija Smederevo, Umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, Kulturni centar Pančeva, Galerija Meander Kulturnog centra Apatin, Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra u Kikindi, itd. 

Živi i radi u Beogradu.

IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

MILAN BLANUŠA
fifty years of work

Paintings

Opening ceremony:
Tuesday, May 16, 2017 at 7 pm
Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

Saturday, May 20, 2017 from 7 pm to 00 am, 
MEET THE AUTHOR in Gallery 212

The exhibition will be open till May 30, 2017

On the occasion of the fiftieth anniversary of his work, Gallery 212 will present the latest production by Milan Blanuša, one of the most eminent artists of our contemporary art scene. 
The exhibition contains paintings created in 2016 and 2017, the recognizable artistic handwriting, in which, through the human figure as the basic motive for expressing the idea of the hopelessness of modern man, in an ironical and critical way Blanuša communicates with the spirit of the time in which he lives, confirming his creative consistency and authenticity.

The artist superbly resolves given creative problems using various media and cultivating their authentic language; in drawings, as well as paintings, graphics and sculptures, he presents the corpus of questions dedicated to the existential reality of an alienated personality. For this reason, the figures of Milan Blanuša have an active role, like participants in Becketian situations which there are no winners or losers.
                                                                                                 from the catalog
                                                                                                 Ljiljana Ćinkul

Milan Blanuša was born in 1943 in Jagodina.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1967, Department of Painting, in the class of professor Ljubica Sokić. He finished postgraduate studies at the Braunschweig University of Art (Staatliche Hochschule fur Bildende Künste) in Braunschweig in 1972. He specialized in graphic art
at the College of Fine Arts (Staatliche Hochschule fur Bildende Künste) in Frankfurt am Main in 1978.
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1973.
He worked as Full Professor at the Faculty of Applied Arts in Belgrade from 1992 to 1998, at the Academy of Arts in Novi Sad from 1976 to 2011, at the Faculty of Fine Arts in Cetinje from 1999 to 2004. He works as a mentor for doctoral studies at the Academy of Arts in Novi Sad.
He holds the title of Professor Emeritus at the Academy of Arts of the University in Novi Sad since 2012.
He has had over 50 solo and several hundred group exhibitions at home and abroad since 1968: Belgrade, Novi Sad, Zrenjanin, Vršac, Niš, Čačak, Kragujevac, Podgorica, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Skopje, Braunschweig, Dortmund, Cologne, Hanover, Krakow, Paris, Brussels, Helsinki, Bratislava, Budapest, Bucharest, Coventry, Albany, Quebec, Alexandria, Manila, etc.
He received numerous domestic and international awards, including: the First Award for Drawing at the 1st Yugoslav Exhibition of Drawings The World We Live In, Belgrade, 1972; the Award of the ULUBIH (Association of Visual Artists of Bosnia and Herzegovina) at the 5th Exhibition of Yugoslav Drawings, Zagreb, 1975; the Award for Painting of the October salon, Belgrade, 1978; the First Award for Drawing at the 14th Biennial of Mediterranean Countries, Alexandria, 1982; the Award for Drawing of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) at the Biennial of Drawings and Small Plastics, Belgrade, 1990; the Golden Palette of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 1992; the First Award at the International Biennial of Prints, Belgrade, 1997; the Politika Award, Belgrade, 2000; the Big Seal of the Graphic Collective, Belgrade, 2001; Grand Prix for Print at the International Biennial Dry point, Užice, 2001; the Sava Šumanović Award, Novi Sad, 2005; the Award for Small Plastic of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) at the 1st Belgrade Triennial of Drawings and Small Plastics, Belgrade, 2012; etc.
His artworks are included in important museum and private collections at home and abroad: National Museum in Belgrade, Museum of Contemporary Art in Belgrade, Zepter Museum in Belgrade, Museum of Contemporary Art of Vojvodina in Novi Sad, the City Museum in Braunschweig, the City Museum Vršac, Contemporary Art Gallery Zrenjanin, Contemporary Art Gallery Smederevo, Art gallery Nadežda Petrović in Čačak,
The Cultural Center of Pančevo, the Meander Gallery of the Cultural Center Apatin, Center for Fine and Applied Arts Terra in Kikinda, etc.
He lives and works in Belgrade.

 THE  EXHIBITION IS SUPPORTED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

---------------------------------------------

04. april 2017.

Otvaranje izložbe
MIROSLAVA ARSIĆA

Događaj na asfaltu

utorak, 04. april 2017. u 19 h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 18. aprila 2017.

U Galeriji 212 biće predstavljen najnoviji ciklus radova slikara i grafičara Miroslava Arsića, autora koji više od pet decenija zauzima značajno mesto na našoj savremenoj likovnoj sceni.
Izložba Događaj na asfaltu obuhvata slike nastale u protekle tri godine
prepoznatljivog ikonografskog sadržaja interpretiranog novim i drugačijim likovnim jezikom.

... Motiv motocikla ili kacige, koji je Arsić uveo još krajem šezdesetih godina u tumačenju univerzalne teme o brzini života modernog čoveka i njegovoj prolaznosti, prisutan je i danas. Međutim, za razliku od ranijih radova bliskih poetici nove figuracije, danas imamo kompozicije pročišćenog likovnog izraza, apstraktno-asocijativnog karaktera.
... Izložba Događaj na asfaltu, sažimajući petodecenijsko stvaralačko iskustvo radoznalog i istraživačkog duha, obraća nam se jezikom čiste likovnosti, oslobođenim vizuelne deskripcije u tumačenju egzistencijalnih pitanja aktuelnih i na početku XXI veka.

                                                                                                        iz kataloga
                                                                                                        Jelena Gajić
Miroslav Arsić je rođen 1942. u Požarevcu.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1967, Odsek za slikarstvo, u klasi profesorke Ljubice Sokić. Postdiplomske studije završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1978, Odsek za grafiku, u klasi profesora Boška Karanovića. Uz redovne studije fakultativno je učio mozaik kod profesora Božidara Prodanovića i grafiku kod profesora Marka Krsmanovića.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1968.
Radio je kao asistent za predmet Grafika na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1976. do 1980. Od 1980. radio je kao stručni saradnik Narodnog muzeja Požarevac.
Izlagao je na više od četrdeset samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Požarevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak, Subotica, Bar, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Maribor, Miškolc, Bukurešt, Beč, Krakov, Olštin, Bolonja, Pistoja, Stokholm, Barselona, Nikozija, Kairo, Njujork, San Francisko, Panama, Havana, Nju Delhi, Kjoto, Osaka, itd.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su: Nagrada za slikarstvo na 6. Memorijalu Nadežde Petrović, Čačak, 1970; Nagrada za grafiku na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd, 1973; Otkupna nagrada na 15. Oktobarskom salonu, Beograd, 1974; Nagrada Politike na 5. Međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka, 1976; Druga nagrada za grafiku na 7. Internacionalnom bijenalu (Bienal International del Deporte en las Bellas Artes), Barselona, 1979; Prva nagrada za grafiku na 4. Trijenalu jugoslovenske grafike, Bitolj, 1981; Nagrada za grafiku na 8. Internacionalnom bijenalu (Bienal International del Deporte en las Bellas Artes), Madrid, 1982; Povelja kulture Kulturno-prosvetne zajednice, Požarevac, 1982; Veliki pečat Grafičkog kolektiva, Beograd, 1984; Prva nagrada za grafiku na 2. Međunarodnoj izložbi umetnosti minijature, Stokholm, 1994; Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, 1997; Gran pri na 15. Bijenalu likovne umetnosti U svetlosti Milene, Požarevac, 2015; itd.
Dela mu se nalaze u značajnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu: Narodni muzej u Beogradu, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Narodni muzej Požarevac, Muzej u Smederevu, Narodni muzej Kragujevac, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, Zbirka Srpske akademije nauka i umetnosti Ogranak u Novom Sadu, Zbirka Kabineta grafike Gradskog muzeja Ala Ponzone u Kremoni, Zbirka Međunarodnog grafičkog likovnog centra u Ljubljani, Zbirka RTS-a, itd.
Živi i radi u Požarevcu. 

MIROSLAV ARSIĆ
Event on the Asphalt

Opening ceremony:
Tuesday, April 4, 2017 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till April 18, 2017

Gallery 212 will present the latest cycle of works of the painter and graphic artist Miroslav Arsić, the author who has, for over five decades, had an important place on our contemporary art scene.
The exhibition Event on the Asphalt contains paintings created over the past three years, with a recognizable iconographic content interpreted in a new and different artistic language.

… Motives of motorcycle or helmet, introduced by Arsić in the late sixties into his interpretation of the universal topic of the fast-paced life of the modern man, and its transience, is present to this day. However, unlike his earlier works, closer to the poetics of new figuration, these are new compositions of a refined artistic expression, abstract and associative in character.
… The exhibition Event on the Asphalt, blending together five decades of the creative experience of a curious and exploring spirit, addresses us in the language of pure art, free from visual description in the interpretation of existential questions still relevant at the beginning of the 21st century.

                                                                                                  from the catalog
                                                                                                  Jelena Gajić

Miroslav Arsić was born in 1942 in Požarevac.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1967, Department of Painting, in the class of professor Ljubica Sokić. He finished postgraduate studies at the Faculty of the Fine Arts in Belgrade in 1978, Department of Graphic, in the class of professor Boško Karanović. In addition to regular studies he also studied mosaic with professor Božidar Prodanović and graphic with professor Marko Krsmanović.
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1968.
He worked as Assistant for the subject of Graphic at the Academy of Arts in Novi Sad from 1976 to 1980. Since 1980 he has been working as expert associate of the National Museum in Požarevac.
He has had over 40 solo and several hundred group exhibitions at home and abroad: Požarevac, Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak, Subotica, Bar, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Maribor, Miskolc, Bucharest, Vienna, Krakow, Olsztyn, Bologna, Pistoia, Stockholm, Barcelona, Nicosia, Cairo, New York, San Francisco, Panama, Havana, New Delhi, Kyoto, Osaka, etc.
He received numerous awards, including: Award for Painting at the 6th Memorial of Nadežda Petrović, Čačak, 1970; the Award for Graphic at the Spring exhibition of Association of Fine Artists of Serbia (ULUS), Belgrade, 1973; the Acquisition award at the 15th October Salon, Belgrade, 1974; the Politika Award at the 5th International Exhibition of the Original Drawing, Rijeka, 1976; the Second Award for Graphic at the 7th International Biennial (Bienal International del Deporte en las Bellas Artes), Barcelona, 1979; the First award for Graphic at the 4th Triennial of Yugoslav graphic art, Bitola, 1981; Award for Graphic at the 8th International Biennial (Bienal International del Deporte en las Bellas Artes), Madrid, 1982; The Charter of Culture of the Cultural and Educational Community, Požarevac, 1982; The Big Seal of the Graphic Collective, Belgrade, 1984; the First Award for Graphic at the 2nd International Exhibition of Miniature Art, Stockholm, 1994; The Golden Badge of the Cultural and Educational Community of Serbia, 1997; Gran Prix at the 15th Biennial of Visual Arts In the light of Milena, Požarevac, 2015; etc.
His art works are included in important public and private collections at home and abroad: National Museum in Belgrade, Museum of Contemporary Art in Belgrade, National Museum Požarevac, Museum in Smederevo, National Museum Kragujevac, Gallery of Contemporary Art Niš, Art gallery Nadežda Petrović in Čačak, Collection of the Serbian Academy of Sciences and Arts Branch in Novi Sad, Collection of Prints Cabinet of the City Museum Ala Ponzone in Cremona, Collection of International Centre of Graphic Arts in Ljubljana, Collection of Radio Television of Serbia (RTS), etc.
He lives and works in Požarevac.

------------------------------------------

21. februar 2017.

Otvaranje izložbe
VJERE DAMJANOVIĆ

Magnovenje

utorak, 21. februar 2017. u 19h
Galerija 212
, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 07. marta 2017.

U Galeriji 212 biće predstavljeni radovi umetnice Vjere Damjanović, koji su nastali krajem devedesetih godina, a koji do sada nisu prezentovani javnosti.
Izložba Magnovenje aktuelizuje pitanja procesa stvaranja umetničkog dela i našeg poimanja stvorenog.

U tehničko-tehnološkom pristupu stvaralačkom procesu, kraj devedesetih godina bio je svojevrsna prekretnica u radu Vjere Damjanović, kada se ona posvećuje istraživanju materijala, praveći pomak od uobičajenog pristupa tehnici kolaža. Prvobitno ostvareni kontakt sa materijalom - papirom, bojenjem i cepanjem (destrukcijom osnovnog materijala), osmišljenom reakcijom pretvoren je u kompozicije čistih kolorističkih odnosa, u kojima linearni obrisi dobijaju taktilne vrednosti i otkrivaju magnovenje - trenutak stvaralačkog čina.
U istom magnovenju - trenu, treptaju oka, posmatrač percipira umetničko delo. S obzirom da se Vjera Damjanović ne obraća posmatraču samim likovnim elementima, već i intelektualno-duhovnim jezikom, tako se i njeno delo ne može tumačiti putem direktnog opažaja, već percepcijom kao činom uma koju zastupa relativistička teorija. Magnovenje karakteriše dobro promišljen i osmišljen postupak počev od tehničko-tehnološkog do smisaonog i estetskog, i zato je kontemplativni proces neophodan za recepciju umetničkog angažovanja Vjere Damjanović.

                                                                                                        iz kataloga
                                                                                                        Jelena Gajić

Vjera Damjanović je rođena 1949. na Cetinju, Crna Gora.
Završila je diplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1976. i postdiplomske studije 1979. godine na istom Fakultetu, Odsek za slikarstvo, u klasi profesora Stojana Ćelića.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1977.
Od 1974. izlagala je na dvadeset samostalnih i više od stopedeset grupnih izložbi u zemlji i inostanstvu: Cetinje, Beograd, Kragujevac, Smederevo, Niš, Nikozija, itd.
Dobitnica je većeg broja nagrada, među kojima su: Godišnja nagrada za crtež Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd,1972; Nagrada studenata za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd, 1975; Nagrada Jesenjeg salona ULUS-a, Beograd, 2007; Nagrada grada Beograda za likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelne i proširene medije za 2011. godinu, Beograd, 2012.
Dela joj se nalaze u muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Živi i radi u Beogradu.

VJERA DAMJANOVIĆ
Blink 

Opening ceremony:
Tuesday, February 21, 2017 at 7 pm

Gallery 212,
Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till March 7, 2017

Gallery 212 proudly presents the works of the artist Vjera Damjanović, created in the late nineties, that haven't been previously presented to the public.
The exhibition Blink actualizes the questions of the process of artwork creation and our perception of the created.

In the technical and technological approach to the creative process, the end of the nineties was a specific milestone in the work of Vjera Damjanović, as that is the period when she dedicates herself to experimenting with the materials, stepping away from the usual approach to the collage technique. The initial contact with the material - paper, coloring and tearing  (destruction of the basic material), has been transformed, through a well-thought reaction, into compositions of  pure correlation of colors, where linear outlines obtain tactile values and reveal the blink - the very moment of the act of creation.
In that same blink - moment, jiff, the observer perceives the work of art. As Vjera Damjanović is not addressing the observer through the artistic elements themselves, but also using an intellectual and spiritual language, her art cannot be interpreted through direct observation, but through perception as an act of mind, as represented by the relativistic theory. Blink is marked by a well-thought and conceived procedure, from technical and technological, to meaningful and aesthetical, which is why contemplative procedure is necessary for the reception of the artistic work of Vjera Damjanović.

                                                                                                  from the catalog
                                                                                                  Jelena Gajić
Vjera Damjanović was born in 1949 in Cetinje, Montenegro.
She graduated from the Faculty of the Fine Arts in Belgrade in 1976 and finished postgraduate studies in 1979 at the same Faculty, Department of Painting, in the class of professor
Stojan Ćelić.
She has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) from 1977.
Since 1974 she has had 20 solo and more than 150 group exhibitions at home and abroad: Cetinje, Belgrade, Kragujevac, Smederevo, Niš, Nicosia, etc.
She received numerous awards, including: The Annual Award for Drawing of the Faculty of Fine Arts, Belgrade, 1972; Students Award for Painting of the Faculty of Fine Arts, Belgrade, 1975; Award of the Autumn Salon of Association of Fine Artists of Serbia, Belgrade, 2007; The City of Belgrade Award for Fine and Applied Arts, Visual and Expanded Media for 2011, Belgrade, 2012.

Her art works are included in museum and private collections at home and abroad.
She lives and works in Belgrade
.
Portet M.F, 1964.
drvena piljevina, lepak za drvo, boja, 25x30x18


Bez naziva, 2012.
drvo, boja, 54x12x7


Bez naziva
drvo, boja, 39,5x28x4
Bez naziva, veo Kita Haringa, 2016.
ulje-akrilik na platnu, 140x170


Autoportret, veo Milene Barili, 2017.
ulje-akrilik na platnu, 35x40


Bez naziva, veo Bore Iljovskog, 2017.
ulje-akrilik na platnu, 35x40


      Spucker, 2017.
   ulje/pigment/novina na platnu, 100x70


 Self Hell, 2016.
 ulje/pigment na platnu, 100x70


 Denker, 2017.
 ulje/pigment na platnu, 100x70Događaj na asfaltu I, 2014.
akrilik na platnu, 120,5x130,5


Događaj na asfaltu XVIII, 2015.
akrilik na platnu, 23x38


Događaj na asfaltu VI, 2016.
akrilik na platnu, 120,5x130,5               
   Magnovenje I-2, 1999.
komb. tehn. na papiru, 110x65
     
               
   Magnovenje I-4, 1999.
komb. tehn. na papiru, 110x65  

               
     Magnovenje I-9, 1999.
komb. tehn. na papiru, 110x65