GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         15. maj 2018.

Otvaranje izložbe
JO
VANA I. RAKIDŽIĆA

Sve se u prirodi može svesti na … 
KRAJ

utorak, 15. maj 2018. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

subota, 19. maj 2018. od 17 h do 01 h
Galerija 212 u Noći muzeja, UMETNIK JE PRISUTAN

Izložba će biti otvorena do 29. maja 2018.

U Galeriji 212, povodom pedesetogodišnjice stvaranja, biće predstavljena najnovija produkcija slikara Jovana I. Rakidžića, jednog od istaknutijih predstavnika naše savremene likovne scene.
Izložba Sve se u prirodi može svesti na … KRAJ sadrži slike i objekte nastale 2017. i početkom 2018. godine kao rezultat doslednosti petodecenijskog umetničkog delovanja, kako u pogledu istraživanja odnosa medija, crtež-slika-objekat, tako i teme vezane u širem smislu za relaciju prostor-vreme.


… Istovremenim redukovanjem elemenata i insistiranjem na fakturi, punoći slojeva, slika poprima treću dimenziju, neku vrstu reljefnosti, što je uticalo da se pozabavim formom, da sliku oprostorim. U tome mi je pomogla Sezanova ideja o transponovanju oblika iz prirode u jednostavne geometrijske forme, na koju ukazujem u nazivu izložbe.
… Na kraju, ili na samom početku, tokom čitavog radnog procesa nametalo se pitanje kompatibilnosti slike kao plohe i volumena forme. To me pitanje trajno opseda i nadam da se da sam ovom postavkom uspeo da na njega odgovorim. 

                                                                                        iz kataloga 
                                                                                        Jovan I. Rakidžić

---
Za Noć muzeja, u okviru ture UMETNIK JE PRISUTAN, biće realizovan prateći segment izložbe koji čini prezentacija tehničko-tehnološkog procesa nastanka
jedne apstraktne slike od strane autora.
---

Jovan I. Rakidžić je rođen 1944. u Dobrici.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1968, u klasi profesorke Ljubice Sokić. Postdiplomske studije završio je na istoj Akademiji 1970, u klasi profesora Stojana Ćelića.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1969.
Radio je kao redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Od 1969. izlagao je na više od pedeset samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Požarevac, Čačak, Leskovac, Priština, Pariz, Beč, Štutgart, itd.
Dobitnik je većeg broja domaćih i internacionalnih nagrada i priznanja, među kojima se ističu: Nagrada Akademije likovnih umetnosti na 11. Oktobarskom salonu, Beograd, 1970; Zlatna paleta ULUS-a, Beograd, 1977; Druga nagrada za crtež na izložbi Svet u kome živimo, Beograd, 1977; Nagrada za crtež na 19. Oktobarskom salonu, Beograd, 1978; Nagrada na izložbi Crtež i mala plastika, Beograd, 1979; Treća nagrada na 1. Internacionalnom trijenalu crteža Crtež danas, Nirnberg, 1979; Prva otkupna nagrada JNA na 7. izložbi Svet u kome živimo, Beograd, 1980; Otkupna nagrada Muzeja savremene umetnosti na 7. Međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka, 1980; Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd, 1985; Medalja i nagrada za slikarstvo Galerije JNA na 6. izložbi NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije, Beograd, 1985; Otkupna nagrada Jugoslovenske autorske agencije na Crnogorskom likovnom salonu 13. novembar, Cetinje, 1985; Nagrada Studija B na izložbi Od aprila do aprila, Beograd, 1992; Otkupna nagrada na Memorijalu Nadežde Petrović, Čačak, 1992; Gran pri Bijenala savremenog jugoslovenskog crteža na 23. Likovnoj jeseni, Sombor, 1992; Otkupna nagrada na Bijenalu akvarela Jugoslavije, Zrenjanin, 1993; Plaketa Beli anđeo Umetničke kolonije Mileševa, Prijepolje, 1993; Prva nagrada na Festivalu pejzaža, Vrnjačka Banja, 1994; Gran pri na 6. Bijenalu U svetlosti Milene, Požarevac, 1995; Nagrada Jesenje izložbe ULUS-a, Beograd, 2013; itd.
Dela mu se nalaze u značajnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. 

Živi i radi u Beogradu.

JOVAN I. RAKIDŽIĆ

Everything in Nature Can Be reduced to… 
THE END

Opening ceremony:
Tuesday, May 15, 2018 at 7 pm

Gallery 212, Vlajkovićeva 25

Saturday, May 19, 2018 from 5 pm to 1 am
Gallery 212 in the Museum Night, THE ARTIST IS PRESENT

The exhibition will be open till May 29, 2018

On the occasion of the fiftieth anniversary of his work, Gallery 212 will present the latest production by the painter Jovan I. Rakidžić, one of the most prominent representatives of our contemporary art scene.
The exhibition Everything in Nature Can Be reduced to… THE END contains paintings and objects created in 2017 and the beginning of 2018 as a result of the consistency of five decades of artistic work, both in terms of researching media relations, drawing-painting-object, as well as in terms of themes related, in a broader sense, to the space-time relations.

Simultaneously reducing the elements and insisting on the texture, the fullness of layers, the painting gets a third dimension, some sort of relief quality, which made me want to work with form, to bring the painting forth into space. What helped me in this was Paul Cezanne’s idea of transposing the shapes from the nature into more simplified geometrical forms, which I am pointing out in the title of my exhibition.
… In the end, or at the very beginning, throughout the creative process one of the important issues that presented itself was the matter of compatibility of a painting as a flat surface and the volume of form. This question keeps haunting me and I hope that, with this exhibition, I managed to answer it.

                                                                                        from the catalog
                                                                                        Jovan I. Rakidžić

---
In the Museum Night, within the tour THE ARTIST IS PRESENT, we will set up an accompanying segment of the exhibition, that makes a presentation of the technical and technological process of creation of an abstract painting by the author himself.

---


Jovan I. Rakid
žić was born in 1944 in Dobrica.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1968, in the class of professor Ljubica Sokić. He finished postgraduate studies at the same Academy in 1970, in the class of professor Stojan Ćelić.  
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1969.
He worked as Full Professor at the Academy of Arts in Novi Sad.
He has had over 50 solo and several hundred group exhibitions at home and abroad since 1969: Belgrade, Novi Sad, Zrenjanin, Požarevac, Čačak, Leskovac, Priština, Paris, Vienna, Stuttgart, etc.
He received numerous domestic and international awards and recognitions, including: the Award of the Academy of Fine Arts at the 11th October Salon, Belgrade, 1970; the Golden Palette of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 1977; the Second Award for Drawing at the exhibition The World We Live In, Belgrade, 1977; the Award for Drawing at the 19th October Salon, Belgrade, 1978; the Award at the exhibition Drawing and Small Plastics, Belgrade, 1979; the Third Award at the 1st International Triennial of Drawing Drawing Today, Nuremberg, 1979; the First Acquisition award of JNA (Yugoslav National Army) at the 7th exhibition The World We Live In, Belgrade, 1980; the Acquisition award of the Museum of Contemporary Art at the 7th International Exhibition of Drawing, Rijeka, 1980; the Golden Needle at the Spring Exhibition of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 1985; Medal and Award for Painting of the Gallery of JNA (Yugoslav National Army) at the 6th exhibition NOB (National Liberation Struggle) in the Works of Yugoslav Fine Artists, Belgrade, 1985; the Acquisition award of the Yugoslav author's Agency at the Montenegrin Art Salon November 13, Cetinje, 1985; the Award of the Studio B at the exhibition From April to April, Belgrade, 1992; the Acquisition award of the Nadežda Petrović Memorial, Čačak, 1992; Grand Prix at the Biennial of Contemporary Yugoslav Drawing at the 23rd Artistic Autumn, Sombor, 1992; the Acquisition award at the Yugoslav Biennial of Watercolors, Zrenjanin, 1993; Plaque The White Angel of the Art Colony Mileševa, Prijepolje, 1993; the First Award at the Landscape Festival, Vrnjačka Banja, 1994; Grand Prix at the 6th Biennial In the light of Milena, Požarevac, 1995; the Award of the Autumn Exhibition of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 2013; etc.
His art works are included in important public and private collections at home and abroad.
He lives and works in Belgrade.
 

--------------------------------------

20. mart 2018.

Otvaranje izložbe
MOMČILA MOME ANTONOVIĆA

Beograd na vodama

utorak, 20. mart 2018. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 03. aprila 2018.

U Galeriji 212 biće predstavljen najnoviji ciklus radova Momčila Mome Antonovića, umetnika koji šest decenija zauzima istaknuto mesto na našoj savremenoj likovnoj sceni.

Izložba Beograd na vodama, Momčila Mome Antonovića, obuhvatajući najnoviji ciklus radova podeljen u tri segmenta prema periodu nastanka (slike nastale 2015; 2016. i 2017; krajem 2017. i početkom 2018. godine), nudi sagledavanje stvaralačkog postupka u idejnom, tehničko-tehnološkom i estetskom smislu u trogodišnjem vremenskom periodu.
Krećući se u svom stvaralačkom procesu između percepcije, intelekta i emocije, Moma transponuje viđeno u fragmentarne predstave unutrašnjeg doživljaja insistirajući kako na likovnosti tako i na duhovnosti umetničkog dela.

                                                                                                iz kataloga
                                                                                                Jelena Gajić

Momčilo Moma Antonović je rođen 1938. u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Kraljevu.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1963, u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića, gde je završio i postdiplomske studije.
Usavršavao se na brojnim studijskim putovanjima: Francuska, Italija, Grčka, SAD, Španija, Nemačka, Mađarska, Škotska, Holandija, itd.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1964.
Radio je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu kao asistent od 1973, šef Odseka za slikarstvo, prodekan za nastavu, redovni profesor od 1988. i dekan (1988-1992) na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bio je gostujući profesor u Školi lepih umetnosti u Budimpešti i na Umetničkom koledžu u Edinburgu 1989, profesor na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, dekan međunarodnih postdiplomskih studija i direktor međunarodnog istraživačkog programa Umetnost i mladi talenti sveta Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.
Izlagao je na više od devedeset samostalnih i preko sedam stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Beograd, Kraljevo, Novi Sad, Vršac, Zaječar, Niš, Vranje, Ohrid, Pula, Poreč, Budimpešta, Edinburg, Berlin, Minhen, Njujork, Vašington, itd.
Učesnik je brojnih likovnih kolonija.
Dela mu se nalaze u značajnim muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Živi i radi u Beogradu.

Nagrade:
1961. Beograd, Prva nagrada za grafiku lista Student
1970. Beograd, Prva nagrada za plakat Dan Republike
1972. Beograd, Prva nagrada za plakat Mesec knjige
          Beograd, Nagrada za slikarstvo na Prolećnoj izložbi ULUS-a
          Beograd, Zlatna plaketa ULUS-a
1974. Beograd, Otkupna nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara
1975. Tuzla, Otkupna nagrada na Trećoj izložbi jugoslovenskog portreta
1976. Beograd, Otkupna nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara
1978. Beograd, Druga nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara
1980. Beograd, Nagrada za slikarstvo na 21. Oktobarskom salonu
1983. Beograd, Premija i priznanje za najbolje ostvarenje 1983. godine
1985. Beograd, Zlatno pero Beograda - nagrada RU Đuro Salaj
1988. Beograd, Oktobarska nagrada grada Beograda
          Kraljevo, Novembarska nagrada grada Kraljeva
1993. Beograd, Druga nagrada na izložbi Slikari Beogradu - Beograd slikarima
1994. Beograd, Zlatni beočug KPZ Beograda
1995. Donji Milanovac, Srebrna ruža na 1. koloniji Ruža
1997. Beograd, Zlatna značka KPZ Srbije
          Zrenjanin, Druga nagrada na Bijenalu akvarela Jugoslavije
2002. Sremski Karlovci, Treća nagrada Slikarske kolonije akvarela i crteža
2003. Beograd, Prva nagrada Društva beogradskih umetnika 6.april
2006. Sremski Karlovci, Prva nagrada za akvarel Zlatno kandilo
2009. Meksiko Siti, Nagrada na VIII Internacionalnom bijenalu akvarela
2010. Beograd, Nagrada za životno delo Društva beogradskih umetnika 6.april
2014. Beograd, Vukova nagrada KPZ Srbije za 2013. godinu
2016. Sremski Karlovci, Nagrada za akvarel Jakov Orfelin

MOMČILO MOMA ANTONOVIĆ

Belgrade on Waters

Opening ceremony:
Tuesday, March 20, 2018 at 7 pm

Gallery 212, Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till April 3, 2018

Gallery 212 will present the latest cycle of works by Momčilo Moma Antonović, the artist who has, for the past six decades, had an important place on our contemporary art scene.

The exhibition Belgrade on Waters by Momčilo Moma Antonović, encompassing the latest cycle of his works and split into three segments according to the time when they were created (paintings made in 2015; in 2016 and 2017; and in late 2017 and early 2018), offers his view of the ideas, techniques and esthetics of his creative process over this three-year period.
Moving between perception, intellect and emotion, in his creative process Moma transposes what’s seen into fragmentary representations of the inner experience, insisting both on the artistic and the spiritual quality of the work of art.

                                                                                                 from the catalog
                                                                                                 Jelena Gajić

Momčilo Moma Antonović was born in 1938  in Kruševac, where he also finished primary school, while he got his high school education in Kraljevo.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1963, in the class of professor Nedeljko Gvozdenović, where he also finished postgraduate studies.
He sought to perfect himself in numerous study journeys in France, Italy, Greece, USA, Spain, Germany, Hungary, Scotland, Netherlands, etc.
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1964.
He worked at the Academy of Fine Arts in Belgrade as an assistant from 1973, Head of the Department of Painting, Vice Dean for Educational Affairs, Full Professor from 1988 and Dean (1988-1992) at the Faculty of the Fine Arts in Belgrade. He was a visiting professor at the School of Fine Arts in Budapest and at the Edinburgh Art College in 1989, a professor at the Academy of Fine Arts in Belgrade, Dean of International postgraduate studies and Director of the International research program Art and Young Talents of the World of the European Center for Peace and Development of the United Nations University for Peace.
He has had over 90 solo and 700 group exhibitions at home and abroad: in Belgrade, Kraljevo, Novi Sad, Vršac, Zaječar, Niš, Vranje, Ohrid, Pula, Poreč, Budapest, Edinburgh, Berlin, Munich, New York, Washington, etc.

He participated in numerous art colonies.
His artworks are included in important museum and private collections
at home and abroad.
He lives and works in Belgrade.

Awards: 

1961 Belgrade, First Award for Graphic of magazine Student

1970 Belgrade, First Award for the Poster Day of Republic
1972 Belgrade, First Award for the Poster Month of the book
         Belgrade, Award for Painting at the Spring exhibition of the ULUS
         Belgrade, Golden Plaque of the ULUS

1974 Belgrade, Acquisition and Award at the exhibition Belgrade - inspiration of
painters   
1975 Tuzla, Acquisition and Award at the Third exhibition of portraits of Yugoslavia
1976 Belgrade, Acquisition and Award at the exhibition Belgrade - inspiration of       painters

1978 Belgrade, Second Award at the exhibition Belgrade - inspiration of painters
1980 Belgrade, Award for Painting at the 21st October Salon
1983 Belgrade, Premium and Award for the best achievement in 1983
1985 Belgrade, Golden Pen of Belgrade - Award RU Đuro Salaj
1988 Belgrade, October Award of the city of Belgrade
         Kraljevo, November Award of the city of Kraljevo

1993 Belgrade, Second Award at the exhibition Painters to Belgrade - Belgrade to painters
1994 Belgrade, The Golden Ring of the Cultural and Educational Community of Belgrade

1995 Donji Milanovac, Silver Rose at the 1st Art Colony Rose
1997 Belgrade, The Golden Badge of the Cultural and Educational Community of   Serbia

         Zrenjanin, Second Award at the Biennial of Watercolors of Yugoslavia
2002 Sremski Karlovci, Third Award at the Art Colony of watercolors and drawings

2003 Belgrade, First Award of the Belgrade Artists Association 6th April
2006 Sremski Karlovci, First Award for watercolor Golden cresset
2009 Mexico City, Award at the VIII International Biennial of Watercolors
2010 Belgrade, Award for Lifetime Achievement of the Belgrade Artists Association   6th April

2014 Belgrade, Vuk Award of the Cultural and Educational Community of Serbia for 2013
2016 Sremski Karlovci, Award for Watercolor Jakov Orfelin

--------------------------------------

20. februar 2018.

Otvaranje izložbe
IGORA VASILJEVA (1928-1954)

Slike

u organizaciji Fondacije Plavo

utorak, 20. februar 2018. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 02. marta 2018.

Povodom devedeset godina od rođenja Igora Vasiljeva, u saradnji sa Fondacijom Plavo, u Galeriji 212 će biti otvorena izložba autora jedinstvene umetničke pojavnosti, koji je ostavio značajan trag u našem slikarstvu druge polovine XX veka.
Izložba, obuhvatajući tridesetak slika u tehnici ulja na platnu, kartonu i pausu nastalih početkom 1950-ih godina, iz svih stvaralačkih faza, pružiće mogućnost za potpunijim sagledavanjem relevantnosti slikarstva Igora Vasiljeva za srpsku i jugoslovensku umetnost XX veka.

... Reč je o slikarstvu opasnih intuicija, najdubljih i direktnih uvida u sudbinu… Svoje je slikarstvo naselio robijašima, skitnicama, grbavcima, ribarima, barskim damama, ludama, utopljenicama, prosjacima i mrtvim dragama, bajkovitim užasom. Alhemijski rečeno, bio je u stalnom stanju nigreda, bavio se životnom i likovnom materijom u mističnom smislu pogodnom za upoznavanje u cilju mogućeg ličnog prevazilaženja, oplemenjivanja i obogotvorenja sopstvenog duha...

                                                                          iz kataloga, Dejan Đorić

 ... Humor i ironija, suštinski neodvojivi od pesnika ponora, neizostavni su motivi i u slikarskom univerzumu Vasiljeva. Rekao bih da upravo u osećaju za ironiju i sarkazam spram malograđanske skučenosti, kao i u osećaju za humor i neobično prisnom, familijarnom odnosu prema “prokletim”, metafizičkim pitanjima našeg nastanka, nestanka i namene u božanstvenoj komediji života – da u toj intuiciji koja je našla svoju punu likovnu ekspresiju, treba tražiti i neponovljivi dar Igora Vasiljeva...

                                                                          iz kataloga, Srđan Vučinić

 Igor Vasiljev je rođen 1928. u Beogradu, u porodici ruskih emigranata.
Studirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u periodu od 1948 - 1952, nakon čega je upisao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Nakon samostalne izložbe 1953, postao je najmlađi član ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije).
Tragično je izgubio život na studenstkoj ekskurziji u blizini Ćuprije 1954, pod nerazjašnjenim okolnostima.  

IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA


Kraj, 2018.
kombinovana tehnika na platnu, 100x120


Lopta, 2018.
siporeks/stiropor/boja, 31x29x27Studija kraja, 2017.
kombinovana tehnika na platnu, 100x120

Hram sa Ružicom, 2018.
akrilik na platnu, 60x70
Autoportret, 1952.
ulje na kartonu


Mladenci iz Marinkove bare, 1952.
ulje na kartonuUtopljenik, 1954.
ulje na kartonu