GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                         20. mart 2018.

Otvaranje izložbe
MOMČILA MOME ANTONOVIĆA

Beograd na vodama

utorak, 20. mart 2018. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 03. aprila 2018.

U Galeriji 212 biće predstavljen najnoviji ciklus radova Momčila Mome Antonovića, umetnika koji šest decenija zauzima istaknuto mesto na našoj savremenoj likovnoj sceni.

Izložba Beograd na vodama, Momčila Mome Antonovića, obuhvatajući najnoviji ciklus radova podeljen u tri segmenta prema periodu nastanka (slike nastale 2015; 2016. i 2017; krajem 2017. i početkom 2018. godine), nudi sagledavanje stvaralačkog postupka u idejnom, tehničko-tehnološkom i estetskom smislu u trogodišnjem vremenskom periodu.
Krećući se u svom stvaralačkom procesu između percepcije, intelekta i emocije, Moma transponuje viđeno u fragmentarne predstave unutrašnjeg doživljaja insistirajući kako na likovnosti tako i na duhovnosti umetničkog dela.

                                                                                                iz kataloga
                                                                                                Jelena Gajić

Momčilo Moma Antonović je rođen 1938. u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Kraljevu.
Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1963, u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića, gde je završio i postdiplomske studije.
Usavršavao se na brojnim studijskim putovanjima: Francuska, Italija, Grčka, SAD, Španija, Nemačka, Mađarska, Škotska, Holandija, itd.
Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1964.
Radio je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu kao asistent od 1973, šef Odseka za slikarstvo, prodekan za nastavu, redovni profesor od 1988. i dekan (1988-1992) na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Bio je gostujući profesor u Školi lepih umetnosti u Budimpešti i na Umetničkom koledžu u Edinburgu 1989, profesor na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, dekan međunarodnih postdiplomskih studija i direktor međunarodnog istraživačkog programa Umetnost i mladi talenti sveta Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.
Izlagao je na više od devedeset samostalnih i preko sedam stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Beograd, Kraljevo, Novi Sad, Vršac, Zaječar, Niš, Vranje, Ohrid, Pula, Poreč, Budimpešta, Edinburg, Berlin, Minhen, Njujork, Vašington, itd.
Učesnik je brojnih likovnih kolonija.
Dela mu se nalaze u značajnim muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Živi i radi u Beogradu.

Nagrade:
1961. Beograd, Prva nagrada za grafiku lista Student
1970. Beograd, Prva nagrada za plakat Dan Republike
1972. Beograd, Prva nagrada za plakat Mesec knjige
          Beograd, Nagrada za slikarstvo na Prolećnoj izložbi ULUS-a
          Beograd, Zlatna plaketa ULUS-a
1974. Beograd, Otkupna nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara
1975. Tuzla, Otkupna nagrada na Trećoj izložbi jugoslovenskog portreta
1976. Beograd, Otkupna nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara
1978. Beograd, Druga nagrada na izložbi Beograd - inspiracija slikara
1980. Beograd, Nagrada za slikarstvo na 21. Oktobarskom salonu
1983. Beograd, Premija i priznanje za najbolje ostvarenje 1983. godine
1985. Beograd, Zlatno pero Beograda - nagrada RU Đuro Salaj
1988. Beograd, Oktobarska nagrada grada Beograda
          Kraljevo, Novembarska nagrada grada Kraljeva
1993. Beograd, Druga nagrada na izložbi Slikari Beogradu - Beograd slikarima
1994. Beograd, Zlatni beočug KPZ Beograda
1995. Donji Milanovac, Srebrna ruža na 1. koloniji Ruža
1997. Beograd, Zlatna značka KPZ Srbije
          Zrenjanin, Druga nagrada na Bijenalu akvarela Jugoslavije
2002. Sremski Karlovci, Treća nagrada Slikarske kolonije akvarela i crteža
2003. Beograd, Prva nagrada Društva beogradskih umetnika 6.april
2006. Sremski Karlovci, Prva nagrada za akvarel Zlatno kandilo
2009. Meksiko Siti, Nagrada na VIII Internacionalnom bijenalu akvarela
2010. Beograd, Nagrada za životno delo Društva beogradskih umetnika 6.april
2014. Beograd, Vukova nagrada KPZ Srbije za 2013. godinu
2016. Sremski Karlovci, Nagrada za akvarel Jakov Orfelin

MOMČILO MOMA ANTONOVIĆ

Belgrade on Waters

Opening ceremony:
Tuesday, March 20, 2018 at 7 pm

Gallery 212, Vlajkovićeva 25

The exhibition will be open till April 3, 2018

Gallery 212 will present the latest cycle of works by Momčilo Moma Antonović, the artist who has, for the past six decades, had an important place on our contemporary art scene.

The exhibition Belgrade on Waters by Momčilo Moma Antonović, encompassing the latest cycle of his works and split into three segments according to the time when they were created (paintings made in 2015; in 2016 and 2017; and in late 2017 and early 2018), offers his view of the ideas, techniques and esthetics of his creative process over this three-year period.
Moving between perception, intellect and emotion, in his creative process Moma transposes what’s seen into fragmentary representations of the inner experience, insisting both on the artistic and the spiritual quality of the work of art.

                                                                                                 from the catalog
                                                                                                 Jelena Gajić

Momčilo Moma Antonović was born in 1938  in Kruševac, where he also finished primary school, while he got his high school education in Kraljevo.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1963, in the class of professor Nedeljko Gvozdenović, where he also finished postgraduate studies.
He sought to perfect himself in numerous study journeys in France, Italy, Greece, USA, Spain, Germany, Hungary, Scotland, Netherlands, etc.
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1964.
He worked at the Academy of Fine Arts in Belgrade as an assistant from 1973, Head of the Department of Painting, Vice Dean for Educational Affairs, Full Professor from 1988 and Dean (1988-1992) at the Faculty of the Fine Arts in Belgrade. He was a visiting professor at the School of Fine Arts in Budapest and at the Edinburgh Art College in 1989, a professor at the Academy of Fine Arts in Belgrade, Dean of International postgraduate studies and Director of the International research program Art and Young Talents of the World of the European Center for Peace and Development of the United Nations University for Peace.
He has had over 90 solo and 700 group exhibitions at home and abroad: in Belgrade, Kraljevo, Novi Sad, Vršac, Zaječar, Niš, Vranje, Ohrid, Pula, Poreč, Budapest, Edinburgh, Berlin, Munich, New York, Washington, etc.

He participated in numerous art colonies.
His artworks are included in important museum and private collections
at home and abroad.
He lives and works in Belgrade.

Awards: 

1961 Belgrade, First Award for Graphic of magazine Student

1970 Belgrade, First Award for the Poster Day of Republic
1972 Belgrade, First Award for the Poster Month of the book
         Belgrade, Award for Painting at the Spring exhibition of the ULUS
         Belgrade, Golden Plaque of the ULUS

1974 Belgrade, Acquisition and Award at the exhibition Belgrade - inspiration of
painters   
1975 Tuzla, Acquisition and Award at the Third exhibition of portraits of Yugoslavia
1976 Belgrade, Acquisition and Award at the exhibition Belgrade - inspiration of       painters

1978 Belgrade, Second Award at the exhibition Belgrade - inspiration of painters
1980 Belgrade, Award for Painting at the 21st October Salon
1983 Belgrade, Premium and Award for the best achievement in 1983
1985 Belgrade, Golden Pen of Belgrade - Award RU Đuro Salaj
1988 Belgrade, October Award of the city of Belgrade
         Kraljevo, November Award of the city of Kraljevo

1993 Belgrade, Second Award at the exhibition Painters to Belgrade - Belgrade to painters
1994 Belgrade, The Golden Ring of the Cultural and Educational Community of Belgrade

1995 Donji Milanovac, Silver Rose at the 1st Art Colony Rose
1997 Belgrade, The Golden Badge of the Cultural and Educational Community of   Serbia

         Zrenjanin, Second Award at the Biennial of Watercolors of Yugoslavia
2002 Sremski Karlovci, Third Award at the Art Colony of watercolors and drawings

2003 Belgrade, First Award of the Belgrade Artists Association 6th April
2006 Sremski Karlovci, First Award for watercolor Golden cresset
2009 Mexico City, Award at the VIII International Biennial of Watercolors
2010 Belgrade, Award for Lifetime Achievement of the Belgrade Artists Association   6th April

2014 Belgrade, Vuk Award of the Cultural and Educational Community of Serbia for 2013
2016 Sremski Karlovci, Award for Watercolor Jakov Orfelin

--------------------------------------

20. februar 2018.

Otvaranje izložbe
IGORA VASILJEVA (1928-1954)

Slike

u organizaciji Fondacije Plavo

utorak, 20. februar 2018. u 19 h
Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 02. marta 2018.

Povodom devedeset godina od rođenja Igora Vasiljeva, u saradnji sa Fondacijom Plavo, u Galeriji 212 će biti otvorena izložba autora jedinstvene umetničke pojavnosti, koji je ostavio značajan trag u našem slikarstvu druge polovine XX veka.
Izložba, obuhvatajući tridesetak slika u tehnici ulja na platnu, kartonu i pausu nastalih početkom 1950-ih godina, iz svih stvaralačkih faza, pružiće mogućnost za potpunijim sagledavanjem relevantnosti slikarstva Igora Vasiljeva za srpsku i jugoslovensku umetnost XX veka.

... Reč je o slikarstvu opasnih intuicija, najdubljih i direktnih uvida u sudbinu… Svoje je slikarstvo naselio robijašima, skitnicama, grbavcima, ribarima, barskim damama, ludama, utopljenicama, prosjacima i mrtvim dragama, bajkovitim užasom. Alhemijski rečeno, bio je u stalnom stanju nigreda, bavio se životnom i likovnom materijom u mističnom smislu pogodnom za upoznavanje u cilju mogućeg ličnog prevazilaženja, oplemenjivanja i obogotvorenja sopstvenog duha...

                                                                          iz kataloga, Dejan Đorić

 ... Humor i ironija, suštinski neodvojivi od pesnika ponora, neizostavni su motivi i u slikarskom univerzumu Vasiljeva. Rekao bih da upravo u osećaju za ironiju i sarkazam spram malograđanske skučenosti, kao i u osećaju za humor i neobično prisnom, familijarnom odnosu prema “prokletim”, metafizičkim pitanjima našeg nastanka, nestanka i namene u božanstvenoj komediji života – da u toj intuiciji koja je našla svoju punu likovnu ekspresiju, treba tražiti i neponovljivi dar Igora Vasiljeva...

                                                                          iz kataloga, Srđan Vučinić

 Igor Vasiljev je rođen 1928. u Beogradu, u porodici ruskih emigranata.
Studirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u periodu od 1948 - 1952, nakon čega je upisao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Nakon samostalne izložbe 1953, postao je najmlađi član ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije).
Tragično je izgubio život na studenstkoj ekskurziji u blizini Ćuprije 1954, pod nerazjašnjenim okolnostima.  

IZLOŽBA JE REALIZOVANA POD POKROVITELJSTVOM SEKRETARIJATA ZA KULTURU GRADA BEOGRADA


Hram sa Ružicom, 2018.
akrilik na platnu, 60x70
Autoportret, 1952.
ulje na kartonu


Mladenci iz Marinkove bare, 1952.
ulje na kartonuUtopljenik, 1954.
ulje na kartonu